سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
فاطمه فاطمی نیا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمدهادی دهقانی –
علی اکبر خدابنده لو –
لیدا رفعتی –

چکیده:
در این پژوهش وضعیت موجود جمع آوری ، نگهداری ، حمل و نقل و دفع نهایی پسماند های بیمارستانی شهر اراک و ارائه الگوی مناسب دفع مورد توجه قرار گرفته است .این تحقیق ماهیتا از نوع مطالعات توصیفی و مقطعی و کاربردی می باشد که در سال 1388 در بیمارستانهای ولی عصر ، امیر کبیر، طالقانی ، امیر المومنین و امام خمینی شهر اراک انجام شده است . وزن پسماند ها در دو فصل متوالی مورد تفکیک ، توزین و ثبت قرار گرفت و به منظور آگاهی از نحوه مدیریت پسماند پزشکی در بیمارستانها ی مورد مطالعه از پرسشنامه مورد تایید سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. بررسی به عمل آمده در 5 بیمارستان فوق نشان داد که میزان تولید پسماند با ضریب اشغال 4/62 درصد 1025تن در سال می باشد که اگر ضریب اشغال به 100 درصدبرسد میزان تولید پسماند به 1536تن در سال خواهد رسید . متوسط میزان سرانه در بیمارستانهای مورد مطالعه 9/2 کیلوگرم در شبانه روز به ازای هر تخت فعال و 6/4 کیلوگرم به ازای هر بیمار به دست آمد .که شامل60 درصد پسماند شبه خانگی ، 39 درصد پسماند عفونی،38/0درصد پسماند نوک تیز و برنده ، 38/0درصد پسماند پاتولوژیک و53/0 درصد پسماند دارویی و شیمیایی می باشد . نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه مشخص شد که میزان پسماندهای عفونی تولید شده بیشتر از میزان گزارش شده توسط سازمان جهانی بهداشت و سایر مطالعات مشابه در نقاط مختلف دنیا می باشد که یکی از علل آن عدم تفکیک مناسب پسماندهای عفونی می باشد بنابراین لازم است جهت مدیریت اصولی و صحیح پسماند اقدامات اساسی صورت پذیرد.