سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مریم باقری اردبیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا

چکیده:

زائدات عفونی و پسماندهای بیمارستانی حاوی مقادیر زیادی از عوامل بیماریزای واگیر می باشند و تماس افراد مستعد با آنها می تواند موجب ایجاد بیماریهای عفونی گردد . هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در بیمارستانهای شهر اردبیل و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود و حل مشکلات تشخیص داده شده می باشد. مواد و روشها : مطالعه بصورت توصیفی -مقطعی و در سه ماهه تابستان سال ۸۷ انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه را چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشکیل می داد. ابزار گردآوری داده ها، چ ک لیستی حاوی ۶۴ سؤال بود که با مراجعه حضوری به بیمارستانها و مشاهده موارد موجود، تکمیل شد . داده های کیفی بصورت تما م شماری و آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل گردید و داد ه های کمی پس از ورود به نر م افزار Excel محاسبه میانگین مقادیر و رسم نمودارهای مربوطه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان زبال ه های عفونی و غیرعفونی در بیمارستانهای امام، علوی، بوعلی و فاطمی بترتیب ۶۲ و ۴۵ و ۵۶ درصد و ۳۲ و ۶۸ درصد بود . مواد زائد نوک تیز در جعبه های ایمن ، ۳۸ درصد، ۶۴ و ۳۶ جمع آوری می گردید. مدت نگهداری زباله در جایگاه ذخیره موقت، بطور متوسط ۲۳ ساعت بود . گربه در تمامی جایگاه های موقت زباله مشاهده گردی د . بجز بیمارستان امام که در آن، زباله های عفونی دریک زباله سوز دوکوره، سوزانده شده و فقط زباله های غیرعفونی توسط شهرداری به محل دفن زباله های شهری اردبیل منتقل می گردید، در سه بیمارستان دیگر، با وجود تفکیک زباله های عفونی و غیرعفونی در مبداء تولید، همه مواد زائد تولیدی بصورت مخلوط بارگیری و به محل دفن منتقل می شد. بحث و نتیجه گیری: زباله های عفونی، خطرات ناشی از آنها و نحوه برخور د و دفع آنها باید بیش از ( پیش مورد توجه قرار گیرن د . دو مشکل عمده در مدیریت پسماندهای بیمارستانی عبارت است از : ( ۱ عدم آگاهی پرسنل و مدیران بیمارستان درمورد معضلات پسماندهای بیمارستانی، ( ۲) عدم وجود سرمایه کافی جهت تهیه بیخطرسازها.