سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد باستانی –
محمدعلی لحمی –

چکیده:

مشکلات اسکلتی – عضلانی در ارتباط با کار بطور وسیعی در جهان گسترش پیدا کردهاند و موجب ضرر و زیانهای هنگفت در سطوح مالی و فردی و اجتماعی میشوند . جهت بررسی شیوع عوارض اسکلتی – عضلانی در کارمندان سایت رایانه ای یک سازمان دولتی وتحقیق در مورد ارتباط مشکلات مذکور با رفتار کارمندان در حین کار ، نحوه قرارگیری فرد در مبلمان اداری ) ) Position و وضعیت ارگونومیکی مبلمان و تجهیزات کار با رایانه مطالعه ای مقطعی ) ) Cross- Sectional صورت گرفت . نمونه گیری به روش تصادفی ساده از میان جامعة پژوهشی که ٣٦٢ نفر بودند انجام شد و ١٩٧ نفربه عنوان جامعه نمونه جهت مطالعه مقطعی انتخاب شدند . اطلاعات توسط پرسشنامه و مشاهده عینی پژوهشگر جمع آوری شد وعوامل احتمالی در رابطه با ( Odds Ratio ( بروز عوارض امتیازدهی گردید و نتایج با استفاده از آزمون نسبت شانسها وآزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
شیوع کلی عوارض اسکلتی – عضلانی در کارمندان جامعه نمونه %٤٨/٢ تعیین گردید . بیشترین درگیری بترتیب در نواحی گردن ) ) %٥٣ ، کمر ) ) %٤٨ ، شانه ) ) %١٢ ، اندام فوقانی ) ) %١٠ ، مفصل هیپ ) ) %٤ ، و زانو ) ) %١ بود . عوامل همراه با افزایش شیوع مشکلات اسکلتی – عضلانی در کارمندان عبارت بودند از : سابقه بیماریهای اسکلتی – عضلانی قبل از اشتغال بکار با رایانه ، تعداد سال اشتغال ، عدم تنوع در نوع کار ، رفتار فردی و Posturing نامناسب در حین کار ، ارگونومی . ، شیوه انجام کار بصورت فقط نشسته ، ورزش نکردن Furniture نامناسب نتایج زیر در ارتباط با افزایش شیوع مشکلات اسکلتی – عضلانی در نواحی خاص بدست آمد :
الف ) افزایش شیوع مشکلات گردنی در زاویه دید صفحه نمایش خارج از صفر الی٤٠ – درجه زیر سطح افق .
ب ) افزایش شیوع مشکلات شانهای در کاربر انی که Arm Rest نداشتند
ج ) افزایش شیوع مشکلات کمری درکاربرانی که انحناهای طبیعی ستون فقرات را در اکثر مواقع حین نشستن حفظ .نمیکردند