سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان شهبازی –
ایرج کرد –
جهانگیر سیف –
علی احسان خویشوند –

چکیده:

هدف از خدمات درمانی تأمین سلامت کامل جسمی، روانی و اجتماعی برای افراد جامعه می باشد و با توجه به اینکه مطب پزشکان از مراکز مهم ارائه خدمات درمانی محسوب می گردد، رعایت نکات بهداشت محیطی در مطب پزشکان از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت خدمات بهداشتی درمانی می باشد. در این راستا پژوهشی توصیفی با هدف تعیین وضعیت رعایت استانداردهای بهداشت محیطی در مطب های شهر نهاوند و ارائه راهکار مناسب جهت ارتقای این شاخص ها انجام پذیرفت. تعداد مطب های پزشکان عمومی و متخصص در شهر نهاوند به ترتیب ۲۹ و ۱۶ مطب می باشد که کلیه مطب ها مورد بازدید قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و فرم آئین نامه بهداشت محیط مطب ها می باشد. اطلاعات به روش مصاحبه و مشاهده جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که در مطب پزشکان عمومی عدم استفاده از مواد گندزا ۶۲/۰۷%، عدم تفکیک زباله عفونی و غیرعفونی ۳۷/۹۴%، نداشتن سرویس های بهداشتی ۷۲/۴۲%، وضعیت ساختمانی غیربهداشتی ۶۵/۵۲%، فقدان فضای فیزیکی مطلوب ۷۵/۸۷% می باشد و در مطب پزشان متخصص عدم استفاده از مواد گندزا ۵۰%، عدم تفکیک زباله عفونی و غیرعفونی ۲۵%، نداشتن سرویس های بهداشتی ۱۸/۸۵%، وضعیت ساختمانی غیربهداشتی ۳۵% ، فقدان فضای فیزیکی مطلوب ۱۲/۵% می باشد. نتایج این مطالعه بیانگر عدم رعایت مسائل بهداشت محیطی مورد انتظار در مطب پزشکان و در نتیجه تضییع حقوق بیماران می باشد که این امر به علت عدم وجود هماهنگی منطقی بین سازمان نظام پزشکی و مرکز بهداشت و همچنین قرار داشتن پزشکان در راس مسئولیت های مدیریتی در رده های مختلف وزارت بهداشت بوده که مانع اجرای ضوابط و مقررات بهداشت محیط برای مطب ها می شوند. لذا جهت ارتقای شاخص های بهداشت محیطی، دادن اختیارات لازم برای اجرایی نمودنآئین نامه های بهداشت محیط مطب ها از طرف مسئولین الزامی است.