سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،
سیمین ناصری – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،
امیرحسین محوی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،
کاظم ندافی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،

چکیده:

این تحقیق با هدف کلی تعیین کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه ۲۲ تهران و آثار طرح توسعه بر آن انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در شمال غربی تهران درمحدوده ای به وسعت ۶۰۵۱ هکتار بین دو رودخانه کم و وردآورد قرار دارد. از لحاظ زمین شناسی رسوبات آبرفتی منطقه نقش بسیار مهمی در انتقال و ذخیره آب زیرزمینی دارند. جهت حرکت آبهای زیرزمینی از شیب عمومی منطقه تبعیت می کند و از شمال شرقی به سمت جنوب غربی می باشد. به منظور دستیابی به اهداف این پژوهش، عملیات اجرایی در دو فاز انجام شد. در فاز اول به دلیل ارتباط مستقیم کمیت آب بر کیفیت آن، پتانسیل و سایر ویژگیهای کمی آن مشخص گردید. در فاز دوم، به منظور تعیین کیفیت آب نمونه برداری در فصل زمستان ۱۳۸۰ و بهار تابستان ۱۳۸۱ درمورد منابع آب زیرزمینی انجام گرفت و در طی این دوره چهاربار نمونه برداری درماههای دی، اسفند، اردیبهشت و تیر صورت گرفت. در مجموع ۵۶ نمونه برداشت گردید. نتایج این پژوهش در بخش آبهای زیرزمینی که منبع اصلی تامین کننده آب آشامیدنی منطقه است. نشان داد که منابع آب زیرزمینی منطقه از جنبه آلوده شدن مورد تهدید هستند. میزان NO3,Cl,SO4,HCO3,EC و سختی در محدوده ۱۳۱۶-۴۱۹s/cmµ ، ۲۷۳-۵۴، ۴۱۰-۵۰، ۱۰۵-۱۷، ۴۷-۱۶ میلی گرم در لیتر و ۳۱۵-۱۰۸ میلی گرم در لیتر برحسب CaCO3 قرار دارد. در حال حاضر آبهای زیرزمینی از لحاظ کیفیت شیمیایی در حد مطلوبی قرار دارند. ( مورد استثنا در منطقه ۲۲ بخش آزاد شهر می باشد که دارای تشکیلات خاص زمین شناسی می باشد) اما با توجه به طرح توسعه منطقه که افزایش جمعیت تا هفت برابر جمعیت فعلی در آن پیش بینی شده است در آینده نیاز آبی منطقه افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری به سفره های آب زیرزمینی منطقه وارد خواهد شد.