سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوشین غزاله – دانشجوی سال پنجم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
نرگس عزاله – پزشک عمومی مرکز بهداشت شهرستان همدان
حجت غزاله – دامپزشک بخش خصوصی شهرستان ورامین

چکیده:

بیماری هاری با عا مل و یروس خانواده ی رابدوو یریده و علا یم به شکل انسفالیت پیشرونده ، هیدروفوبی و فتوفوبی بیماری حاد و مهلک سیستم اعصاب مرکزی و انتقال یابنده معمولاً بواسطه تماس با بزاق حیوان آلوده طی گاز گرفتگی بواسطه سگها ی خانگی واکسینه نشده که بوسیله سگ ،گرگ، روباه، خفاش و … آلوده است . در جوامع انسانی عموما "شده اند،منتشر میشود .
به منظور برنامه ر یزی جهت کاهش موارد حیوان گزیدگی در شهرستان همدان از طریق گزارشات ماه یانه ارسالی به واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت ا ین شهرستان وضعیت موارد حیوان گزیدگی را در سال ۱۳۸۵ در این منطقه بررسی کرد یم؛از کل ۸۴۲ نفری که در سال ۱۳۸۵ مورد گزش قرا ر گرفته اند، ۲۴% زن و ۷۶% مرد هستند و گروه سنی۱۵-۱۹ ساله با ۱۶% بیشتر از همه درگیر شده اند . محصلین در بین کلیه مشاغل با ۲۶% بیشترین و قصابان با ۰/۵% کمترین فراوانی را دارد . بیشترین گزش هادرفصل بها ر ) (۳۱% بویژه خرداد ماه ( با ۱۰۵ مورد ) و کمتر ین گزش ها در فصل پا ییز ) (۲۰% رخ داده است . بیشترین موارد گزش در پاها و اندام تحتانی بوده است و جراحت در سر و صورت کمتررخ داده است . ۷۱% موارد گزش توسط سگ و هیچ موردی توسط روباه گزارش نشده است . از بین کل حیواناتی که تحت نظر قرار گرفتند دو مورد مثبت گزارش شده؛ یک مورد سگ در اردیبهشت ماه و یک مورد گاو در مهرماه . خوشبختانه در جمعیت انسانی مورد مثبت هاری یا مرگ گزارش نشده است . افزا یش اطلاعات دانش آموزان در مورد هاری و نحوه ی برخورد با آن درمدارس و کنترل سگ ها ی ولگرد بویژه از اوا یل بهار موثرترین راه در کاهش موارد هاری دراین شهرستان پیش بینی می شود.