سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

لیلا واعظی –
سعید یزدانی –

چکیده:

بخش کشاورزی از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و مورد توجه است و کشورهای مختلف جهان به طرق گوناگون، این بخش را مورد حمایت قرارمی دهند . سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی در این مطالعه با استفاده ازشاخصهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ) ) OECD شامل برآورد حمایت از تولید کننده ۱ (PSE) ، حمایت از مصرف کننده ۲ (CSE) ، حمایت از خدمات عمومی کشاورزی ۳ (GSSE) ، حمایت کل از بخش کشاورزی ۴ (TSE) در فاصله سالهای ۱۳۸۰ – ۱۳۸۳ محاسبه شده است، همچنین ضرایب حمایت اسمی ) ۵ (NPC و ضریب حمایت کمک اسمی ) ۶ ( NAC نیز برای ارائه تصویر کاملتری از دخالت دولت اندازه گیری شده است . اطلاعات مورد نیاز در این زمینه با استفاده از گزارشات جهاد
کشاورزی، مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی مللمتحد ) ) FAO فراهم آمده است . نتایج مطالعه حاکی از این مطلب است که جز در مورد برخی از محصولات زراعی سیاستهای اجرا شده از کارایی مطلوب برخوردار نبوده اند و دولت در جهت تحقق اهداف برنامه خود چندان موفق عمل ننموده است ; دلیل اصلی این موضوع، عدم هماهنگی بین سیاستهای حمایتی و نبود زیرساختهای لازم برای اجرای این سیاستها می باشد که لزوم بازنگری در قیمتهای حمایتی ومتناسب ساختن آن با افزایش هزینه های تولید و قیمتهای جهانی وافزایش حمایت ازتولیدکنندگان را ایجاب می نماید