سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد قدیمی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

پستهای عایق گازی و کلیدهای قدرت بـا گـاز SF6 از جملـه تجهیزات مورد استفاده در بخش تولید و انتقال نیرو می باشـند که در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته اند . از آنجـائی که بسیاری از خواص عایقی گاز SF6 بهتـر از هـوا مـی باشـد بسیاری از تجهیزاتی که از این گ از استفاده می کنند با مـواد و انرژی کمتری نسبت به سیستمهای مشابه با عایق هـوا سـاخته می شوند . علاوه بر این بدلیل طراحـی منسـجم و فشـرده ایـن تجهیزات در بخش انتقال قابلیت ساخت پستهای فشـار قـوی (۱۱۰/۲۰ kV ) در داخل شهرهای بزرگ وجود داشـته بـه ایـنترتیب می توان انرژی را با ولتاژ بالا و حداقل تلفات به مرکـز شهرها منتقل نموده و از آنجا توسط خطوط ولتاژ متوسـط در فاصله های کوتاهتر به مصرف کننده رساند . با این حال مشکلاتی در راه توسعه این واحدها وجود دارد که از مهمترین مـوارد آن مـی تـوان بـه قیمـت نسـبتاً بـالای ایـن تجهیزات ( در مقایسه بـا تجهیـزات عـایق هـوا ) و مشـکلات مربوط به آلوده شدن گـاز SF6 و نشـر آن بـه محـیط زیسـت
اشاره نمود . با توجه به قیمت نسـبتاً بـالای گـاز SF6 ، اثـرات گلخانه ای و جنبه های استراتژیک آن بـ ه دلیـل تولیـد توسـط چند کشور پیشرفته ، استفاد ه مجدد از گاز داخل تجهیزات کـه فاقد کیفیت م ناسب براساس استانداردهای مربوطـه مـی باشـد وجلــوگیری ازنشــتی گــاز هــم از لحــاظ زیســت محیطــی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد . در این مقاله وضعیت موجودی و مصرف این گاز در صـنعت بـرق کشـور و میـزان مصـرف جهانی آن همچنین ضرورت استفاده از سیسـتم هـای بازیـابی مورد بررسی قرار گرفته است .