سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید عباس حسینی –

چکیده:

داشتن تجهیزات پزشکی با کمیت و کیفیت کافی و مناسب را می توان به عنوان یکی از مسایل اساسی و مهم در اداره امور بیمارستان و ارائه خدمات به بیماران دانست. با هدف کلی دستیابی به وضعیت موجود مراکز رادیولوژی استان سیستان و بلوچستان بلحاظ ساختمانی و تجهیزات و پرسنلی مطالعه ای به روش مراجعه به ۱۵ مرکز رادیولوژی بطور تصادفی، مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در زاهدان و شهرهای تابعه انجام دادیم. نتایج مطالعه نشان داد میانگین همخوانی اهداف ویژه در زاهدان با استاندارد وزارت بهداشت ۶۰ درصد و در شهرهای تابعه این استان ۵۰ درصد می باشد. سپس صحت آنرا بلحاظ وضعیت موجود ساختمانی و تجهیزاتی و پرسنلی مراکز در زاهدان و شهرستان های استان در مقایسه با استاندارد وزارت بهداشت مورد آزمون آماری ویلکاکسون قرار دادیم. نتایج مطالعه نشان داد که بین مراکز رادیولوژی در زاهدان و شهرهای استان در مقایسه با استاندارد وزارت بهداشت اختلاف چشمگیر معنی داری با P-value<0.001 وجود دارد.به منظور رفع نواقص و رسیدن به استاندارد مطلوب وزارت بهداشت لازم است از هر جنبه اقدام جدی از طرف مسئولین ذیربط بعمل آورده شود.