سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد فراهانی – کارشناس ارشد آموزشهای تخصصی دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه صنعت آب و برق
رامین حقیقی خوشخو – استادیار دانشکده انرژی دانشگاه صنعت آب و برق، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

امروزه موفقیت سازمان ها مدیون دانش و نیروی انسانی با انگیزه وتواناست . ازطرفی هرقدر سازمان ها پیچیده ترشوند ،اثربخشی وکارایی و در نتیجه بهره وری آنها مستلزم داشتن دیدگاه مدیریتی است که بتواند درسازمان مزیت رقابتی ایجاد کند . در عصر حاضر با توجه به پیشرفتهای سریع تکنولوژی خصوصا " در بخش صنعت ،تنها سازمانهایی میتوانند درمحیط رقابتی پا برجا بمانند
که خود را با تغییرات همسو کنند و توانایی پیش بینی تغییرات و انطباق با آن را داشته باشند . اهمیت نیروی انسانی، آموختن و دانش به عنوان مزیت رقابتی ،پایه موفقیت سازمان را در هزاره سوم تشکیل میدهد، چرا که اصلی ترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی است که بتواند استعدادهای نهفته خود را در عرصه فعالیت های سازمانی شکوفا سازد و تواناییهای خود را از قوه به فعل درآورد، این امرایجاب میکند کلیه افراد درطول مدت اشتغال خود درسازمان تحت یک نظام آموزشی رشد وارتقاء متناسب با تغییرات موجود قرار گیرند