سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی امین –
سید مجتبی مظلوم –
رعنا بناگذار اهری –
شهین افروز –

چکیده:

انتظار می رود بیمارستان محیطی را فراهم کند که بهبودی و ترخیص سریع بیمار در مدت کوتاهی انجام پذیرد، هرگونه غفلت و بی مبالاتی می تواند باعث ایجاد آلودگی و عفونت شده که بهبودی بیماران را به تاخیر انداخته و ممکن است باعث ضعیف شدن بیش از حد بیمار شود، در نتیجه زندگی تو به خطر می افتد. اساس پیشگیری از این گرفتاریها عبارتند از: بهداشتی کردن فعالیتهای درمانی، اعمال پرستاری، هوا، آب، غذا و وسایل بهسازی و نظافت.بنابراین ارائه روشهای کنترل میکروبهای عامل عفونت در بیمارستان ها هدف کلی این مقاله می باشد. با توجه به اهمیت کنترل عفونت در بیمارستان، عوامل عفونت زا و راههای مقابله صحیح با آنها مورد بررسی می باشد. ابتدا توسط مسئولین ۲۶ بیمارستان، عملیات نمونه برداری میکروبی از قسمتهای مختلف بیمارستانهای مذکور بعمل آمد، سپس توسط پرسنل معاونت درمان از ۹ بیمارستان نمونه برداری صورت گرفت. باکتریهای رشد کرده در نتایج میکروبی تمام بیمارستانها عمدتاً عبارتند از: استافیلوکوک کوآگولاز منفی و مثبت، گونه های مختلف باسیل، کلبسیلا، اشریشیا کلی،و غیرپاتوژن ها.با مقایسه اطلاعات موجود می توان به تفاوتهای بین نتایج کشت میکروبی انجام شده توسط مسئولین بیمارستان و معاونت درمان، پی برد. در ۳۹% نمونه های گرفته شده توسط معاونت درمان، ۷مورد عدم رشد باکتری گزارش شده، در حالیکه رقم گزارش شده توسط مسئولین بیمارستان ۷۰% بوده است. بیشترین درصد عوامل عفونت زا در اطلاعات معاونت درمان مربوط به اشرشیاکلی، به میزان ۲۲% کل نمونه ها بوده، در حالیکه این رقم توسط بیمارستانها مربوط به استافیلوکوک کوآگولاز منفی به میزان ۷/۶% کل نمونه ها می باشد. با توجه به ویژگیهای ترکیب ضدعفونی کننده، همچنین فاکتورهای موثر در میزان تاثیر این مواد، انتخاب یک ماده گندزدا با فعالیت گسترده جهت کاربرد در قسمتهای مختلف بیمارستان ضروری بنظر می رسد. با بررسی های صورت گرفته روی انواع مواد ضدعفونی کننده و توجه کامل به طریقه صحیح مصرف آنها، بهترین ترکیب جهت استفاده در این محیط ها گروه هالوژن ها بخصوص هیپوکلریت ها می باشند و شاخه ای از این گروه تحت عنوان کلر دارای فعالیت ضدباکتری بر روی اغلب عوامل پاتوژن و عفونت زا هستند.هیپوکلریت ها با قدرت باکتریسیدی بالا روی کلی باسیل ها، سالمونلاتیفی، آنتامباهیستولیتیکا، هپاتیت ها و بطور کلی روی اغلب گرم مثبت ها، گرم منفی ها، اسید فاست ها و اسپورها، اثر می گذارند. این ترکیبات در غلظت های بالا دارای خاصیت ویروس کشی و قارچ کسی نیز هستند. پس توصیه می شود جهت کاهش و حذف عوامل عفونت زا در کلیه قسمتهای بیمارستان از محلولها هیپوکلریت با غلظت مشخص استفاده گردد.ضمن اینکه طریقه مصرف نیز باید توسط پرسنل کارشناس و مجرب کنترل شود.