سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد آزادشهرکی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
هوشنگ افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محمود صفری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

چکیده:

افزایش بهره وری تولید، کاهش هزینه ها و کاربری مطلوب ماشینها مستلزم استفاده از روشهای موزون و بکارگیری ضرایب ومعیارهای فنی و اقتصادی منطبق بر شرایط کشاورزی هر منطقه است. در این طرح تحقیقاتی به منظور تعیین چنین ضرایب و شاخص هایی از نمونه برداری میدانی شامل ۴۲ نمونه برای تراکتورهای رایج در استان چهارمحال و بختیاری استفاده شد. و ضرایب و شاخصهای مکانیزاسیون مرتبط با عملیات شخم که در ارائه الگوهای مکانیزاسیون جهت گسترش و توسعه محصولات غالب که در درآمد زارعین نقش اساسی دارد، مورد نیاز است مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در این استان متوسط تعداد ساعت کار سالیانه تراکتورهای رایج ۶۱۱ ساعت و سطح مکانیزاسیون ۰/۲۶ اسب بخار در هکتاربوده که تقریباً نصف سطح مکانیزاسیون کشوراست. درجه مکانیزاسیون عملیات خاک ورزی اولیه ۱۰۰ % و خاک ورزی ثانویه ۸۵ % می باشد. تعداد تراکتور موردنیاز استان برای رسیدن به سطح مکانیزاسیون ۱/۵ اسب بخار در هکتار ۳۵۸۶ تراکتور با توان اسمی ۷۵ اسب بخار است. همچنین نتایج اندازه گیری متوسط کشش مالبندی و توان مالبندی مورد نیاز در دو نوع تراکتور رایج استان (مسی فرگوسن ۲۸۵ و یونیورسال ۶۵۰ برای انجام شخم با گاو آهن برگرداندارسه خیش(ساخت خراسان) به ترتیب ۱۴ و ۱۶/۴ کیلونیوتن و ۲۱/۸ و ۲۳/۲ اسب بخار به ترتیب در سرعت متوسط ۴/۲ و ۳/۸ کیلومتر برساعت و با متوسط عمق شخم ۲۲/۵ سانتیم تر تعیین شد