سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم خدادادی –
بهنام باریک بین –
محمود عزیری –
رقیه علی آبادی –

چکیده:

استخرهای شنا یکی از پرطرفدارترین و جذابترین مراکز ورزشی محسوب می شود. با توجه به اهمیت شنا در سلامت جسم و روان و اثرات بسیار سازنده آن رعایت استانداردها و نکات بهداشتی در استخرهای شنا حائز اهمیت بسیار است. شنا کردن نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان در آب استخرهای شنای غیراستاندارد و غیر بهداشتی یکی از مشکلات مهمی است که نتیجه آن انتقال و بروز بیماریهای زیاد در شناگران می باشد. در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی استخرها می توانند عامل انتقال بیماریهایی ازقبیل کنژکتویت، خارش پای شناگران، امراض پوستی، بیماریهای تیفوئید، تراخم و بیماریهای قارچی باشد. روش اجرا: شهر بیرجند دارای ۴ استخر شنای عمومی سرباز (شهید شهپر، فتح، پادگان، آزادی) و ۱ استخر شنای عمومی سرپوشیده (شهید مرتضوی) می باشد. به منظور بررسی وضعیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای مدنظر در فصل تابستان ۸۴ طرح تحقیقاتی مزبور انجام شد. جهت انجام طرح نمونه برداری از تاریخ ۱۵/۵/۸۴ به مدت یک ماه با برداشت تعداد ۵ نمونه از آب هر استخر (۲ نمونه از سطح، ۱ نمونه عمق متوسط و ۲ نمونها ز منطقه عمیق) در هر بار و در ده روز یک بار (درمجموع ۹۰ نمونه) در زمان استفاده حداکثر تعداد شناگران برداشته شد و در شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل گردید لازم به ذکر است که بطریهای در نظر گرفته شده جهت نمونه برداری میکروبی حاوی تیوسولفات سدیم جهت خنثی کردن کلر آزاد باقی مانده آب استخر بودند. ولی بطریهای در نظر گرفته شده جهت نمونه برداری شیمیایی فاقد این ماده بوده است. پارامترهای PH، دما، کلر آزاد باقیمانده در محل نمونه برداری اندزه گیری یده و سایر پارامترهای شیمیایی (مثل کدورت و قلیاییت) در آزمایشگاه تعیین شدند. از نظر پارامترهای میکروبی کلیفرمها (محیط کشت مرحله احتمالی لاکتوزبراث و محیط کشت مرحله تأئیدی بریلیانت کربن) کلیفرم مدفوعی (محیط کشت EC) و توتال کانت (محیط کشت نوترینت آگار) استرپتوکوکوس مدفوعی (محیط کشت بلاد آگار و EMB محیط های کشت افتراقی) و طبق رش استاندارد مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی در فرمهای مربوطه ثبت رگیدد و سپس تفسیر نتایج بدست آمده از آزمایشات بوسیله مقایسه با استانداردها انجام شد. نتایج: در مورد پارامترهای فیزیکوشیمیایی: PH به طور میانگین در ۵۶/۵% نمونه های برداشتی وضعیت مطلوبی داشت. کلر آزاد باقیمانده به طور میانگین در ۷۵% نمونه های برداشتی وضعیت نامطلوبی داشت قلیاییت، به طور میانگین در ۶۰% نمونه های برداشتی وضعیت مطلوب و در مورد کدورت به طور میانگین ۴۶/۶% نمونه های برداشتی وضعیت مطلوبی داشتند و در مورد دما، دما در همه استخرها مطلوب بود. در مورد پارامترهای میکروبی: در ۶۰% استخرهای مورد تحقیق وضعیت MPN در حد استاندارد بود. در کلیه استخرها هیچ مورد E.coli مشاهده نشد. شمارش بشقابی کلیفرمها در کلیه استخرها مواردی بیش از حد استاندارد مشاهده گردید. بطور میانگین در ۱۵/۵% نمونه های برداشتی پسودوموناس آئروژینوزا مشاهده گردید و علیرغم مشاهده موارد مثبت در محیط رشد استراپتوکوک ولی آنترکوک در هیچ نمونه برداشتی در استخرها مشاهده نگردید. بحث و نتیه گیری: با توجه به نتایج فوق چنین استناط می گردد که در بین استخرهای مورد مطالعه به ترتیب استخر شهید مرتضوی نسبتاً مطلوب تر و از نظر میزان کلر باقماینده و کدورت استخر شهید شهپر و پادگان وضعیت نامطلوب و تنها از نظر کلر باقیمانده استخر فتح و آزادی نیز در وضعیت نامطلوب قرار داشت. دما در کلیه استخرها در وضعیت نرمال بود از نظر میکروبی نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود. شمارش بشقابی کلیفرمها در ۲۲% از نمونه های برداشتی بیش از حد استاندارد بود. بطوریکه به فواصل مختلف زمانی در کلیه استخرها موارد بیش از حد استاندارد در کلیه استخرهای مورد مطالعه مشاهده گردیده بطور میانگین در ۱۵/۵% نمونه های برداشتی از استخرهای مورد مطالعه پسودوموناس آئروژینوزا مشاهده گردید، در هیچکدام از نمونه های برداشتی آنتروکوک و اشرشیاکلی مشاهده نگردید که این نتایج از نظر وضعیت مشاهده پسودوموناس نسبت به مطالعه انجام شده در استخرهای شهر گرگان با ۴۴% کاهش وضعیت بهتری داشته است ولی میزان استرپتوکوک مشاهده شده در استخرهای شهر بیرجند وضعیت نامطلوب تری نشان می دهد، لذا با توجه به نتایج بدست آمده اجرای دقیق ضوابط و قوانین در نظارت دقیق تر بر نظافت شخصی قبل از ورود به استخر، بهکارگیری بازرس بهداشتی به صورت خصصوی جهت نظارت دقیق تر، کلرزنی گازی به جای استفاده از هیپوکلریت کلسیم جهت گندزدایی و ارزیابی دقیق تر از نظر بیماریهای قارچی پیشنهاد می گردد.