سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر باقریان – کارشناس ارشد استخراج معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش شهریار – کارشناس ارشد استخراج معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان
فریده محمدی – کارشناس معدن

چکیده:

ساختارهای زمین شناسی عمده ترین عامل کنترل خصوصیات مهندسی توده سنگ و در نتیجه پایداری دیواره های معادن هستند. در معدن سنگ آهن گل گهر به منظور دسته بندی ژئومکانیکی توده سنگ و فراهم آوردن داده های ورودی برای تحلیل پایداری شیب دیواره های معدن، برداشت ناپیوستگی ها به روش خط برداشت (Scan line) صورت گرفت. با توجه به ویژگی های ساختاری ناپیوستگی هعای موجود در معدن پارامترهایی چون جهت داری، فاصله داری، دهانهبازشدگی، تداوم، زبری سطح، موجداری و خصوصیات مواد پر کننده (شامل ضخامت، جنس، اندازه ذرات، هوازدگی، مقاومت و آب محتوی) ، بر اساس روش پشنهاد شده انجمن بین المللی مکانیک سنگ (I.S.R.M) برداشت شدند. با پردازش اطلاعات برداشت شده، جهت داری عمده ناپیوستگی ها و فراوانیغالب دیگرپارامترها و همچنین توزیع آماری هر یک از آنها مشخص شد.