سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی امین نژاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی – رئیس بخش دفتر بهره بر

چکیده:

توسعه روز افزون تاسیسات آب ی و برقابی بمنظور استحصال هرچه بیشتر منابع آبـی ،تولید انرژی ، کنترل سیلابها ، مقابله با خشکسالی ، حفاظت از منابع آب و … یکی از مهمترین اهداف دولت در تحقق برنامه ای توسعه ای بـوده اسـت . باتوجـه بـه نقـش بسیار مهم اینگونه تاسیسات در توسـعه کشـور ولزوم حفـظ تـوان عملکـردی آنهـا و حصول اهداف از پیش تعیین شده و امکان بهره برداری پایدار از تاسیسات آبی و نیز لزوم بازگشت سرم ایه گذاریهای کلان صورت گرفته در این صنعت ، توجه مسـئولین و متولیان امر را به مدیریت علمی و روشمند موضوع نگهـداری و تعمیـرات ( نـت ) در تاسیسات آبی را ایجاب می نماید . در این مقاله سعی شده است روال حاکم بر مدیریت نگهداری و تعمیـرات تاسیسـات آبی و بررسی اقدامات صور ت گرفته در این ارتبـاط بخصـوص در سـده ای مخزنـی کشور بعنوان حساس ترین وکلیدی ترین تاسیسات آبی بررسی و وضـعیت موجـود تحلیل و پیامـدهای عـدم تغییـر نگرشـهای مـدیریتی موجـود ارزیـ ابی گردیـد ه و
همچنین راهکار ها و راهبردهای لازمجهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد .