سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر رشادمنش – مربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
سهیلا ارشیایی – کارشناس بهداشت محیط.
زلیخا حسینی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
شیوا رحیمی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

چکیده:

با توجه به اهمیت ترکیبات نیترات و فلوئور در آب آشامیدنی و تأثیر آنها بر بیماری ها، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت میزا ن نیترات و فلوئور در آب شرب روستاهای تابع شهرستان سنندج انجام شد. نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری کل روستاهای شهرستان سنندج بود که بین آنها به طور تصادفی تعداد ۱۸۵ روستا انتخاب و از منابع آن شرب آنها ( چاه و چشمه ) نمونه برداری به عمل آمد و در شرایط استاندارد جهت انجام آزمایشات شیمیایی ( نیترات و فلوئور ) به آزمایشگاه منتقل گردید و بر اساس روش های استاندارد آزمایش به عمل آمد. داده ها وارد محیط نرم افزار spss شده و از آزمون t.testجهت تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین میزان نیترات ۶/۹۵±۷/۸۳ بوده است و میانگین فلوئور۰/۱۰۶±۵/۰۸۵بود. همچنین بین میزان نیترات در دو منبع چاه و چشمه با P<0/01تفاوت معنی دار مشاهده گردید. میا نگین آنها به ترتیب۴/۸±۵/۶۵ و ۸/۰۲±۹/۹۲ بودولی بین چاه و چشمه از نظر فلوئور تفاوت معنی دار نبود. نتایج نشان داد که روستاهای شهزستان سنندج از نظر نیترات دارای مشکل نبوده و کمتر از حداکثر مجاز است و از نظر فلوئور با کمبود مواجه هستند