سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا افشاری – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
هادی حق پناه – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
علی حسن پور – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
بهرام عموغلی تبریزی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه ای برا ی بررسی تغییرات میزان سرمی وکبدی ویتامین A و پیش ساز آن بتاکاروتن در طی یک سال در گوسفند نژاد قزل انجام شد . از یک هزار گوسفند با سن ۱ تا ۵ سال در چهار فصل سال نمونه خون وکبد، قبل وپس از ذبح تهیه شد و میزان و یتامین A و بتاکاروتن به روش اسپکتروف تومتری هگزان تعیین شد . در این روش یک میلی لیتر سرم با هیدروکسید پتاسیم اتانولی و ۱,۵ میلی لیتر هگزان مخلوط شده و سپس سانتریفوژ شد، ۲ میلی لیتر از محلول بالایی آن در ۳۲۵ نانومتر با اسپکتروفتومتر سنجیده و سپس میزان جذب در ۴۵۳ نانومتر در مقابل شاهد هگزان خواند ه شد . در مورد کبد نیز یک گرم از آن پس از سلایه کردن با ۱۰ میلی لیتر اتانول ، یک میلی لیتر از آن مانند سرم اندازه گیری شد . غلظت سرمی و یتامین A و بتاکاروتن به کمک فرمول ها ی مربوط به دست آمد . نتایج حاکی است تفاوت معنی داری بین مقاد یر زمستان و تابستان وجود دا رد ولی بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد . ارتباط معنی داری بین میزان سرمی و کبد وجود داشت و تفاوت در بین گروه ها ی سنی یک و دو و سه سال یافت شد . افزودن مکمل یا تجویز ویتامین آ در زمستان به ویژه در اواخر آبستنی که نیازها افزون است، توصیه می شود