سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداستار کاکه خانیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
حمید رضا بهمنی – اعضائ هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
رحمن ابن عباسی – اعضائ هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده:

ابتدا اطلاعات کامل و دقیق دامی منطقه از واحد آمار و اطلاعات معاونت امور دام جمع آوری و سپس نمونه گیری با روش طبقه بندی تصادفی انجام گرفت . در نهایت ۱۷۲ روستا در سطح استان و در هر روستا دو گله انتخاب و پرسشنامه هائی که قبلا " طراحی و تنظیم شده بودند در سطح روستا بوسیله کارشناسان بخش علوم دامی با حضور دامداران تکمیل گردید . اطلاعاتپرسشنامه ای شامل مشخصات دامدار،گله ومنطقه، نوع و نحوه فعالیت، ترکیب گله، مقدار زمین دامدار و سایر اطلاعا ت مورد نیاز در زمینه گله داری بود . در پایان اطلاعات طرح پس از جمع بندی و باز بینی از نظر آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شد . براساس نتایج بدست آمده روش گله داری در استان غالباً روستایی و ندرتاً دامداری مزرعه ای است . گله داران غالباً در کنار گله داری به زراعت و باغداری در مقیاس کوچک می پردازند . گله داری تک حرفه ای در مناطق غربی استان مرسوم است. سیستم تولید غالباً با سرمایه گذاری کم در بخش های مختلف : جایگاه، تغذیه، تولید مثل، فرآوری فرآورده ها و غیره بوده و در نتیجه بازدهی کمتر از مقدار ممکن است . مقدار قابل توجهی از سرمایه دامی استان و فرآورده های آن با کسب کمترین ارزش افزوده از استان خارج می شوند . سود اصلی از تولید گوشت و سایر فرآورده ها عاید واسطه ها و عوامل عرضه محصولات می شود . خشکسالی در سالهای اجرای طرح و تأثیر منفی آن بر مراتع استان، کمبود نقدینگی و بنی ه ضعیف مالی گله داران، بازار نامناسب فروش دام، قاچاق دام از عراق به داخل استان، پائین بودن آگاهی علمی و عدم استفاده از تکنولوژی در پرورش دام، تمایل جوانان روستایی برای مهاجرت به شهرها و اشکال در حمایت دستگاههای دولتی و بانکها از روستائیان از جمله مهمترین مشکلات گله داران استان هستند.