سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

از رویکردهای ارتقای کیفیت رسا له های تحصیلات تکمیلی برای علم آفرینی ،روان سازی منابع شناخت و انتخاب موضوع ، هدف گذاری و مراحل پیشنهاد ، تصویب و تبیین جایگاه آن در نقشه علمی رشته ای، آشنا ساختن محققان و دانشجویان با الگو(ها)ی ارزشیابی رساله های مذکور است. هدف این مقاله رامی توان ارائه زمینه های پایه ای دستیابی به رویکردسیستمی سطوح موضوع گزینی درعلم آفرینی،چرخه علم آفرینی،رویکردهای عل م آفرینی،منابع موضوع شناختی و شاخص های ارزشیابی رساله های دانشجویان در تحصیلات تکمیلی نام برد. مقاله با مطرح کردن ارزش و شایستگی برای طرح های پژوهشی دانشجویی مباحث خودرادرراستای روش تبیین طرح تحقیق با بررسی انواع ارزشیابی ها و کنترل به پیش می برد. شکافتن منابع تولید موضوع و سازوکارهای کاربردی رساله های تحصیلات تکمیلی و ک اربست های شخصی محقق موضوع دیگری است که دستیابی به الگوی علّی فناوری نظریه پ ردازی و الگوی گذار از رساله به علم (نظریه والگو) را به ارمغان می آورد. چارچوب پژوهشی مباحث مقاله با اولویت بندی معیارهای تحقیق مناسب از منظر صاحب نظران و ارزیابی یکصد رساله در دور ه تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت با ارائه راهکارهای ارتقای اثربخشی طرح های مذکور تنظیم شده است