سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دردی پور – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قلی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

نسبت کمیت به شدتQ/I پتاسیم و رابطه آن با برخی خصوصیات خاک در ۱۵ مزرعه درشرق استان مازندران، مورد بررسی قرار گرفت . مقادیر فاکتور شدت تعادلی ) ) ARe K ا ز ۰/۰۰۰۹ تا ) mol/l )0/5 0/0313 بود . خاک های دارابکلا، چلهمردی و اروت، پتاسیم های جذب سطحی شده را در موقعیت های گوه ای شکل و لبه ها ( مواضع اختصاصی ) به طور محکم نگه داشته اند . برعکس خاک های والاغوز و پروریچ آباد، پتاسیم ها را در موقعیت های سطحی یا مواضع غیراختصاصی، جذب و نگه داری کرده اند . هم چنین این خاک ها به افزایش کود پتاسه واکنش مثبت نشان خواهند داد . در حالی که بسیار جالب توجه است که توصیه کودی بر اساس آزمون خاک بروش استات آمونیم نرمال در منطقه مورد مطالعه، برای خاک های اخیر صفر کیلوگرم سولفات پتاسیم بود . حدود تغییرات پتاسیم لابیل یا تبادلی ) ) -K? بین۰/۰۰۷-۱/۴۴ Cmol/kgبا میانگین ۰/۳۳۲ بود . کم ترین میزان به خاک اروت و بیش ترین مقدار آن نیز به خاکپروریچ آباد متعلق بود . با اینحال، مقادیر پتاسیم عصاره گیری شده با استات آمونیوم نرمال به مقدار قابل توجهی بیش تر از مقادیر ∆K? بود . این امر نشان می دهد که در این خاک ها، استات آمونیوم نرمال باعث برآورد اضافی پتاسیم تبادلی شده است . بنابراین پارامتر ∆K? می تواند شاخص مطمئن تری از استات آمونیوم نرمال برای آزمون خاک و توصیه کودی دراین خاک ها باشد . مقادیرKx ، از ۰/۰۵۰-۱/۰۲۶ Cmol/kg تغییرکرد و مقادیرظرفیت بافری بالقوه پتاسیم( PBC K ) خاک ها نیز، از ۱۱/۲۹-۲۰۸/۶۰ با میانگین ۹۹/۲۴ (Cmol/kg)/( mol/l)0/5 تغییر داشت . کم ترین مقدار به خاک پاجا
و بیش ترین مقدار به خاک دارابکلا – بابویه مربوط بود . همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد، میان مقدارپتاسیم تبادلی (∆K? ) ، شدت تعادلی پتاسیم (ARe K )و پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم نرمال، مشاهده گردید . ولی بین ظرفیت بافری بالقوهPBC K و ARe K این همبستگی منفی و درسطح احتمال ۵ درصد، معنی دار بود