سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا متین فر – استادیاردانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان- خرم آباد ، دانشگاه لرستان ،
عباس ملکی – استادیار دانشکده کشاورزی،، دانشگاه لرستان- خرم آباد ، دانشگاه لرستان
رامین ساریخانی – مربی دانشکده علوم ، دانشگاه لرستان

چکیده:

اهمیت منابع خاک خصوصاً خاکهای زراعی و با توان تولید مناسب در تامین نیازهای انسان، حیوانات و صنایع، لزوم حفاظت آنها را در برابر آلودگی ها بیش از پیش مطرح می کند. آلودگی خاکها به فلزات سنگین، در اثر تخلیه های غیر مجاز صنعتی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. در این راستا مطالعات تعیین میزان آلودگی خاکهای دشت خرم آباد به فلز سنگین کادمیوم تعریف شده است. در این مطالعه پس از کسب اطلاعاتی در زمینه موقعیت منطقه و بررسی اطلاعتهواشناسی و هیدرولوژی منطقه، اندازه گیری فلزسنگین کادمیوم انجام شد. برای بررسی تغییرات مکانی و زمانی عنصر سنگین کادمیم،این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تیمار مکانی در خروجی شهر خرم آباد (تیمار A ) ، روستای گیلوران ( تیمار B) ، فرودگاه (تیمار C ) و شهرک (تیمار D)و سه تکرار زمانی در ماههای اردیبهشت ، مرداد و آبان ماه انجام گرفت. و در هرتکرار از هر یک از مکانها از فواصل ۵۰ الی ۱۰۰ متری و از عمق ۰ تا ۳۰ سا نتیمتری تعداد ۵ نمونه تهیه ، سپس نمونه‌ها با هم مخلوط و درانتها یک نمونه ۲ کیلوگرمی تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید ( نمونه مرکب ). سپس به روش انحلال در اسید نیتریک غلیظ از نمونه‌های عصاره تهیه گردید. مقدار میانگین کادمیم در تیمار شاهد ، که با آب چاه آبیاری شده است ۰/۱ میکرو گرم در گرم خاک و برای تیمار های دیگر که با آب رودخانه آبیاری شده اند بین ۰/۱۸۷ تا ۰/۱۷۳ میکرو گرم در گرم خاک بوده و نزدیکبه هم می باشند. مقدار کادمیم در خاکهای شالیزار بطور متوسط ۰/۱۸۲ میکرو گرم در گرم خاک است که معادل ۶۶۳ گرم در هکتار می‌باشد ، در مقایسه با استانداردهای آلمان و سوئیس که به ترتیب ۳۳و ۷۵ گرم کادمیم درهکتار حد مجاز آنرا توصیه نموده‌اند بسیار بالا می‌باشد. همچنین مقادیر کادمیم در دانه‌های برنج بطور متوسط ۰/۱۱۵میکروگرم بر گرم ماده خشک می‌باشد و با توجه به دامنه مقدار طبیعی این عنصر در بافتهای گیاهی که بین ۰/۳ تا ۰/۴۰ میکروگرم برگرم ماده خشک گیاهی گزارش شده گرچه بیشتر از بالاترین حد نمی‌باشد ولی نگران کننده است و از طرف دیگر مقدار زیان‌آور کادمیم در گیاه برای انسان ۰/۱ میکروگرم بر گرم گزارش شده که در حال حاضر متوسط موجوددر بافتهای برنج بالاتر از حد زیان‌آور می‌باشد