سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاپور ظریفیان – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز.
امید شریفی – مربی گروه علوم گیاهی دانشکده کشاورزی جیرفت دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محسن عادلی ساردوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۶ – ۸۷ صورت گرفته است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر درجه کنترل میدانی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان سال چهارم دوره کارشناسی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز می باشد (N=554) و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر ۱۷۸ نفر برآورد شده است. برای دقت بیشتر حجم نمونه به ۱۹۰ نفر افزایش یافت. ابزار تحقیق از نوع پرسشنامه با سؤال های بسته پاسخ می باشد که روائی آن توسط کارشناسان و اساتید متخصص تایید شده است و پایائی آن با روش آزمون مجدد برابر ۷۸ درصد براورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فقط ۲۰ درصد دانشجویان دارای روحیه کارآفرین بودن هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین رشته های مختلف از نظر امتیاز کار آفرینی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین امتیاز کارآفرینی دانشجویان پسر از دانشجویان دختر بیشتر است و از نظر آماری تفاوت میانگین دو گروه معنی دار است. همچنین بین
دانشجویان با سطوح مختلف درآمدی اختلاف معنی دار وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که امتیاز کارآفرینی دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر از کارشناسی ارشد می باشد. لذا پیشنهاد می گردد برنامه های کارآفرینی برای مقطع کارشناسی بیشتر تمرکز داشته باشد. همچنین دانشجویان پسر را بیشتر از دختر مد نظر قرار دهیم.