سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران آوخ کیسمی – استادیار آموزشی مرکز آموزش جهادکشاورزی خلیج فارس، بوشهر
نوذر منفرد – استادیار آموزشی مرکز آموزش جهادکشاورزی خلیج فارس، بوشهر
معصومه محمدپور – پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
مسعود ال خورشید – استادیار آموزشی مرکز آموزش جهادکشاورزی خلیج فارس، بوشهر

چکیده:

کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارها برای رفع معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در جهان می باشد . کارآفرینی یعنی افراد به اتکاء خود و با توجه به دانش و مهارت و ابتکار و خلاقیت خود به فعالیت و کارهای تولیدی و یا خدماتی می پردازند. بسیاری از محققان ضعف کارآفرینی را فقدان مهارت های لازم ناشی از نامناسب بودن آموزشهای ارائه شده برشمرده اند. در این تحقیق جهت مقایسه وضعیت کارآفرینی دانش آموختگان ۹ دوره علمی – کاربردی رشته تکثیر و پرورش میگو و عوامل موثر بر آن از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری گردید. از آنالیز و واریانس یکطرفه و به منظور بررسی رابطه بین کارآفرینی و سایر عوامل مرتبط از جمله جنسیت، مهارت، تقاضای بازار، تسهیلات بانکی از رگرسیون لجستیک استفاده شد. میانگین نرخ کارآفرینی دانش آموختگان ۴۱/۶ و نرخ اشتغال ۶۱/۶۷ و نرخ مهارت ۷۱/۳۶ و نرخ تقاضا ۸۵/۳۳ و نرخ تسهیلات مالی ۸۵/۳۶ و نرخ جنسیت ۶۴/۸۸ درصد بدست آمد. در بررسی رابطه عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان با وضعیت کارآفرینی، نتایج رگرسیون لجستیک برای مهارت دانش آموخته (OR=0/77؛ CI=0/64-0/94) کاهش تقاضای بازارکار (OR=1/98؛ CI=1/84-2/69)، تسهیلات مالی( OR=0/87؛ CI=0/74-0/99) ، جنسیت دانش آموخته (OR=1؛ CI=0/78-1/29) و اشتغال (OR=0/79؛ CI=0/71-0/89) ، نشان میدهد که افزایش مهارت تاثیر مثبت، کاهش تقاضا، ریسک و جنسیت دانش آموخته بی تاثیر بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق موید ارتباط مثبت مهارت و تسهیلات با کارآفرینی بوده است. بنابراین ارائه راهکارهای عملی جهت حل مسئله مهارت دانش آموخته و افزایش تسهیلات مالی می تواند باعث افزایش کارآفرینی و بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان در جامعه گردد.