سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحیم میرزایی ملااحمد – استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی.
محبوبه سادات علوی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی با گرایش محیط زیست.
سارا خوش صفا – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی با گرایش محیط زیست.

چکیده:

بسیاری از دانشگاه های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بهره گیری از کارآفرینی را آغاز نموده اند و این بذل تو جه در قالب تدوین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های علمی جهت بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی و مهمتر از آن آموزش کارآفرینی در موسسات علمی و آموزشی و دانشگاه ها ظاهر گردیده است. این مقاله با هدف بررسی برنامه درسی و شیوه اجرای رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در جهت ایجاد کارآفرینی تهیه و با توجه به آن پیشنهاداتی در بهبود برنامه درسی و شیوه آموزشی ارایه می نماید. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و توصیفی همبستگی می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت مرور ادبیات از مطالعه کتابخانه ای و کاوش اینترنتی استفاده شده
است و ابزار اصلی برای گردآوری اطلاعات و دستیابی به سئوالات تحقیق و آزمون فرضیات، پرسشنامه می باشد . تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران و پس از آزمون اولیه به دست آمد. تعداد ۱۹ نفر استاد و ۱۰۸ نفر دانشجو پرسشنامه های ارسالی را تکمیل و عودت دادند. اطلاعات پس از کد بندی وارد نرم افزار آماری SPSS شد و با استفاده از پارامتر مرکزی میانه و آزمون کروسکال والیس تجزیه تحلیل شدند. نتایج نشان داد از نظر اساتید و دانشجویان؛ برای کار آفرینی، امکانات،مشاور یا راهنما در دانشگاه خیلی کم است و بین دانشگاه و مراکز شغلی و کارآفرینی ارتباط خیلی کمی وجود دارد . کم بودن درس هایی مرتبط با کارآفرینی، شیوه نامناسب اساتید در تدریس دروس، انطباق کم رشته با مشاغل موجود و آشنایی کم دانشجویان از جمله عوامل اثرگذار در کارآفرینی این رشته به دست آمد و اضافه شدن درس کارآفرینی و یا سرفصل کارآفرینی به سایر دروس در حد خیلی زیاد مورد تاکید قرار گرفت.