سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهشید لولویی –
غلامعلی بابافرخانی –

چکیده:

گندزدایی آبها برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا انجام می گیرد. تمام آبهای آشامیدنی باید گندزدایی شوند و کلرزنی صحیح منابع آب شرب بکی از موارد مهم در امر بهداشت آب و پیشگیری از انتقال بیماریها می باشد. روش اجرا: به منظور بررسی کلرزنی مانبع آب روستاهای مجاور شهرستان کرمان، تعداد ۱۵ روستا به صورت تصادفی انتخاب گردید. گردآوری اطلاعات اولیه از نظر اطلاعات روستا، خانه بهداشت، بهورز و آبدار، کلرزنی، نوع کلر بکار رفته، رعایت زمان تماس و دلایل عدم کلر زنی از طریق پرسش نامه و مراجعه مستقیم پژوهشگران به روستاهای انتخاب شده انجام پذیرفت. همچنی با استفاده از کیت کلرسنجی، میزان کلر آزاد باقیمانده و PH آب روستاها در نوبت های متعدد اندازه گیری شد. پژوهش در محدوده زمانی سه ماهه سوم سال ۱۳۸۴ بود. نتایج: نتایج بررسی نشان داد که ۹۳/۳ درصد روستاها دارای خانه بهداشت و ۱۰۰% روستاها دارای سیستم لوله کشی هستند. منبع تأمین آب ۷۳/۷۳% روستاها از چاه، ۶/۷% قنات و ۲۰% به صورت مشترک (هم چاه و هم قنات) استفاده می نمایند. از نظر نوع منبع، در ۹۳/۳% روستاها منبع زمینی و مابقی منبع هوایی دارند. در بررسی وضعیت کلرزنی مشخص شد که در ۳۳ درصد روستاها کلرزنی صورت نمی گیرد. ۲۰ درصد روستاها دارای دستگاه کلریناتور دستی، ۶۰ درصد برقی، ۶/۷ درصد از هر دو سیستم و ۱۳/۳۰ درصد نیز فاقد هر گونه کلریناتور بودند. در ۹۳/۷ درصد روستاها بهورز نحوه کار با کیت کلرسنجی را می دانست. در ۴۵ درصد نمونه های آب اخذ شده کلر آزاد باقیمانده صفر بوده است. در ۱۱ درصد موارد میزان کلر آزاد بیش از ۱PPM بوده است و در کل، در ۵۶ درصد موارد میزان کلر در حد نامطلوب (افراط و تفریط) بوده است. عمده علل عدم کلرزنی، وجود مخزن هوایی، عدم دسترسی مداوم به پرکلرین، دوری مخازن از روستا و عدم اطلاع بهورزان و آبدارهای روستا بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مسئله کلرزنی و کلرسنجی و لزوم توجه بیشتر به این امر پیشنهادات زیر ارائه می گردد. برگزاری دوره آموزشی برای بهورزان و آبداران، نظارت بهداشت محیط بر اجرای کا مل کلرزنی و کلرسنجی آب شرب، افزایش انگیزه کاری در بین بهورزان، برگزاری جلسات منظم با حضور بهورزان، آبداران و مسئولین بهداشت محیط و سایر مسئولین مرتبط.