سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع – مدیر امور آزمایشگاه های منابع آب،خاک و رسوب-سازمان آب و برق خوزستان
نغمه سعادتی – کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها
هاشم کمایی – کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی و مطالعه آخرین وضعیت کمی وکیفی زهابهای کشاورزی ودرمقایسه باپسابهای صنعتی واثرات آنها برکیفیت منابع آب سطحی استان وبالاخ ص رودخانه های کارون ودز با رویکرد اعمال مدیریت کنترل و دفع و یا نحوه استفاده مجدد از این زهآبها تهیه وارائه گردیده است .درتابستان ۸۴ و در ماههای تیر و مرداد ازبیش از ۳۰ منبع آلاینده کشاورزی وصنعتی مسیررودخانه های مذکورنمونه برداری وهمزمان اندازه گیری دبی بعمل آمده است .همچنین پارامترهای کیفی و آلودگی نظیر EC, pH, TSS, NH3, NO3, DO, BOD, COD کاتیونها و آنیونها اندازه گیری و در این پژوهش مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع گردیده است. انجام مطالعات میدانی و آزمایشگاهی بطور روزانه از روند تغییرات کیفیواثرات زهآبهای کشاورزی تخلیه شده به منابع آب مذکور در ایستگاه های شاخص مسیر کارون طی سالهای ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۴ از جمله روش ومتدولوژی مورد بررسی در این تحقیق بوده است. این مطالعه نشان داده است که بیشترین خطر تخریب کیفیت آب بلحاظ شوری متوجه زهآبهای کشاورزی طرح های آبیاری و زهکشی مورد بهره برداری جدید و یا دردست اجرا و توسعه می ابشد. از مجموع ۲۵/۷۴ متر مکعب در ثانیه حجم زهآبها و پسآبهای مورد اندازه گیری و تخلیه شده به رودخانه های کارون و دز ۶۷ متر مکعب در ثانیه متعلق به زهکشهای کشاورزی و ۲۵/۷ متر مکعب در ثانیه مربوط به پسآبهای صنعتی بوده است.