سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا حسینی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان
ادریس بذرافشان – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
احمد زورقی بومری – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان
احمد علی کول – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای روبه پیشرفت به طور عمده به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم است. بدون تامین آب سالم جایی برای سلامت جامعه و رفاه اجتماعی وجود ندارد. در کشور ما هر ساله کلی از اعتبارات و بودجه های وزارت بهداشت ودرمان صرف بیماریابی، تشخیص ودرمان بیماریهای منتقله از آب می شود. بنابراین هزینه ای که صرف برنامه های تامین آب سالم شود سرمایه گذاری کلانی است که با توجه به بهبود سلامتی مردم با بهره بسیار زیاد بازپرداخت می شود. آب آشامیدنی نباید حاوی هیچ نوع میکروارگانیسم بیماریزا باشد و باید از وجود باکتریهای شاخص آلودگی مدفوعی مبرا باشد. برای اطمینان از آلودگی مدفوعی نمونه های آب باید به طور مرتب مورد آزمایش قرار گیرند و همچنین به جهت اطمینان از عدم حضور ارگانیسم ها در آب از واحد گندزدایی استفاده می شود. دراین تحقیق کیفیت میکروبی و نتایج کلر سنجی آب شبکه های آبرسانی روستایی شهرستان ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از ۵۰۴ نمونه آب ۹۵/۲ % نمونه های میکروبی اخذ شده از شبکه های آبرسانی روستایی تحت پوشش خانه های بهداشت دارای نتایج مطلوب بوده اند. که این شاخص در سطح استان سیستان وبلوچستان ۹۴/۹ % و در سطح کشوری رد سال ۱۳۸۵ برابر ۸۰/۲% بوده است. از ۴۶۳۴۴ تست کلر سنجی از شبکه های آبرسانی روستایی تحت پوشش خانه های بهداشت ۹۵/۱۶% موارد کلر سنجی مطلوب بوده است. از طرفی کاهش چشمگیر موارد بیماری التور در استان بخصوص در شهرستان ایرانشهر مؤید این نکته است که در زمینه کنترل کیفیت شبکه های آبرسانی روستایی شهرستان ایرانشهر تلاش گردیده به طوری که طی پنج سال گذشته حتی یک مورد بیماری گزارش نشده است که جای بسی تشکر از حسن توجه مدیر عامل محترم شرکت آبفار استان و مسئول محترم کنترل کیفی آن شرکت دارد.