سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن نوبهاری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
محمدرضا کیانزاد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
نجاتعلی سالار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
سهراب شعبانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

در این پژوهش که با هدف دستیابی به شناخت صحیح و علمی از وضعیت موجود گله داری استان انجام شد تعداد ۲۰۰۰ گله از طریق پرسشنامه اندازه گیری ابعاد بدن و تهیه عکس مورد مطالعه قرار گرفت، سئوالات طرح شده در زمینه های مختلف از جمله تغذیه، تولید مثل، نژاد، بهداشت و… درحضورگله دار تکمیل گردید . توزیع پرسشنامه در استا ن با توجه به جمعیت دام درهرشهرستان ومنطقه انجام شد .پس ازثبت اطلاعات موردنیازداده هاآنالیز شده و شاخص های آماری میانگین،حداقل، حداکثر، واریانس و … محاسبه و مقایسه فراوانی ها در صورت نیاز به کمک آزمون دانکن انجام شد . نتایج حاصله بیانگر این است که علیرغم ا ستعداد های زیاد منطقه در بخش گله داری متاسفانه نواقص و مشکلات زیادی در ابعاد مختلف در عرصه گله داری استان وجود دارد، وابستگی شدید دامها به مرتع و مشکلات مربوط، وجود تلاقی گریهای غیر علمی و وجود ۱۷ خون متفاوت در سطح گله های استان و کم سوادی و بی سوادی اغلب مدیران گله و … از جمله عوامل متعددی هستند که باعث شده تولید محصولات دامی کمتر از ظرفیت و توانایی دامها بوده و پاسخگوی هزینه های سنگین موجود نباشد.