سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

فریده حمیدی –

چکیده:

پژوهش حاضر که به صورت طرح زمینه یابی اجرا شده است، به دنبال بررسی مقایسه ای وضعیت بهداشت روانی فرزندان نوجوان جانبازان در ۲۲ استان کشور است. بدین منظور ۱۱۴۶ نفر از فرزندانجانبازان که ۴۶۴ نفر آنها دختر و ۶۸۲ نفر آنها پسر بوودند و ازاستانهای مختلف ایران برای گذراندن اوقات فراغت خود به دعوت بنیاد مستضعفان و جانبازان به اردوگاه امام خمینی در لواسان دعوت شده بودند نمونه گیری به شیوه «در دسترس» به عمل امد.
ابزار اندازه گیری فرم کوتاه ۲۸ سوالی پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود نتایج بر اساس آزمون های آماری میانگین، انحراف معیار، درصد و همچنین آزمون آماری t برای مقایسه میانگین های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که:
۰- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات بهداشت روانی دختران باپسران در هشت استان مور بررسی وجود ندارد.
۲- بهترین وضعیت بهداشت روانی مربوط به استانهای اصفهان، کردستان و خوزستان و پایین ترین وضعیت بهداشت روانی مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کهگیلویه و بویراحمد و قم می باشد.
۰- تفاوت میانگین نمرات بهداش روانی فرزندانجانبازان ۵۰% به بالا در ۹۵% اطمینان نسبت به سایر فرزندان جانبازان در کل نمونه معنادار است و از وضعیت بهتری برخوردار است.
۴- در میان خرده – مقیاس های آزمون ، مقیاس افسردگی از بالاترین میزان شیوع برخوردار است و (۲/۴۴%) و در کل جمعیت مورد بررسی ۲۲/۵۱% آزمودنی ها در پرسشنامه بهداشت روانی ، نمره بالا از نقطه برش (۲۳) گرفته اند، که بیانگر شرایط نامساعد آنان از نظر سلامت روانی است.