سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی –
شریفه ساحلی –

چکیده:

هدف: رشد روز افزون جمعیت و مصارف گوناگون آب نه تنها کمیت منابع آب را کاهش داده بلکه به دلیل توسعه شهرنشینی و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، تغییر وتنزل کیفیت آبها را نیز به دنبال داشته است. رودخانه چشمه کیله که از محدوده شهرستان تنکابن می گذرد، نیز از این آلودگیها مصون نمانده است. بنابراین شناخت آلاینده ها و پیش بینی اثرات آنها بر کیفیت آب و بررسی عوامل مطبیعی مؤثر در خود پالایی آب رودخانه و ارائه راهکارهای صحیح استفاده از منابع آب و حفاظت کافی از آنها، از اهداف مدیریت صحیح کیفیت آب می باشد. روش کار: در این تحقیق، پس از بررسی متون و مطالعات مشابه، اولین قدم گردآوری اطلاعات می باشد که از طریق رجوع به ادارات، محیط زیست، منابع طبیعی، شیلات، امور آب، مرکز بهداشت شهرستان تنکابن، آرشیو و واحد آبهای سطحی سازمان آب منطقه ای استان و مرکز هواشناسی سینوپتیک رامسر جمع آوری گردید. پس از آن عملیات میدانی جهت شناسایی منابع آلوده کننده رودخانه انجام شد که ۴ ایستگاه جهت نمونه برداری انتخاب شد. از هر منبع آلودگی ۶ بار (مجموعاً ۶۰ نمونه) نمونه گیری جهت تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی ا نجام گرفته است. این نمونه ها قبل و بعد از ورود آلودگی به رودخانه و نیز از خود فاضلاب ورودی برداشت شده و تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل شدند. و در آزمایشگاه اداره آب و فاضلاب شهرستان تنکابن و شرکت نوش م ازندران آنالیزهای PH، دما، COD, Do, Salt, EC, TDS کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی مطابق با ا ستاندارد متدز انام شد. نتایج: طبق بررسی انجام شده عوامل آلاینده رودخانه چشمه یله شامل موارد زیر می باشد: ۱-پساب ناشی از مزرعه پرورش ماهی ۲-پساب حاصل از کشتارگاه صنعتی مرغ و طیور ۳-پساب حاصل از بارارچه داخل محدوده شهر ۴-پساب حاصل از گرمابه عمومی و منابع دیگر آلاینده رودخانه: آلاینده ای طبیعی، فاضلاب های خانگی (شهری و روستایی) و پساب های کشاورزی می باشد. نتایج نشان می دهد که میانگین COD (میلیگرم در لیتر) در نقاط قبل از ورود فاضلاب، (۱) فاضلاب ورودی (۲) و بعد از اختلاط فاضلاب با آب رودخانه (۳) در ایستگاه شماره ۱، به ترتیب ۱۶/۱۳، ۱۳۰/۱۳، ۶۸/۲۲ در ایستگاه شماره ۲ به ترتیب ۳۱/۹۷، ۴۱۸/۱۳، ۸۳/۷۳، در ایستگاه شماره ۳ به ترتیب ۲۰/۲۷، ۲۲۷/۲، ۸۹/۰۷ و در ایستگاه شماره ۴ به ترتیب ۲۱/۸۷، ۱۸۱/۳۳، ۸۳/۷۳ می باشد. میانگین مجموع کلیفرم ه ا (MPN در ۱۰۰ میلی لیتر) در نقاط ۱، ۲ و ۳ در ایستگاه شماره ۱ به ترتیب ۲۸، ۱۱۲، ۸۵ در ایستگاه شماره ۲ به ترتیب ۴۰۸، ۱۰۳، ۹۵۰، ۱۴۸۵۲۲، در ایستگاه شماره ۳ به ترتیب ۶۵۳، ۹۵۳۳، ۱۴۸۵، و در ایستگاه شماره ۴ به ترتیب ۱۶۰۹، ۱۸۰۳۳۳، ۱۱۶۷۰ می باشد. میانگین DO (میلیگرم در لیتر) در نقطه ورودی فاضلاب (۲) در ایستاههای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ به ترتیب ۱۰/۵، ۳/۹، ۵/۹۷، ۲/۴ و در بقیه نقاط در محدوده ۱۲/۵-۱۱ می باشد. TDS, Salt, pH و EC نقاط مذکور نیز بررسی و مشخص شد.