سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس سام – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش معدن
صمد بنیسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش معدن
ناصر نوبری – مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیقات و مطالعات
آذر پرتوآذر – مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیقات و مطالعات

چکیده:

ضرورت حیات اجتماعی انسان ایجاب می کند که برای نیل به اهداف اجتماعی خود ساختارهایی را تعریف کند و به شکل دادن سازمانها همت گمارد. در حقیقت سازمان شبکه پیچیده ای از ارتباطات است که از الگو یا ساختاری خاص پیروی میکند. با پیچیده تر شدنجوامع بشری، انسان به تجربه دریافته است که برای پیشرفت و رسیددن به سرعت مناسب د اجرا امور، نیازمند حاکمیت نظم و قانونمند کردن روابط بین اجزا جامعه می باشد. انسان بر اساس ضرورت های اجتماعی، به تعریف هدف و شناخت ارکان مربوط به آن پرداختهوسپس برای جلب مشارکت وهمیاری افراد مناسب و کارآمد، با عنایت به دو عنصر نظم و سرعت، به ایجاد یک سازمان با ساختاری ویژه و هدفدار اقدام میکند. از انجا که انسان و بهتبع آن جامعه دائما در حال اندوختن تجربه و در نتیجه تحول و دگرگونی می باشد، ساختارهای ایجاد شده نیز به ناچار تحول پذیر هستند. جریان عملکرد و بازدهی یک ساختار در بستر زمان و با توجه به طرح ضرورت های نوین، همواره مورد نقد و بررسی است که بر اساس نتایج حاصله، سازمان مورد اصلاح، تغییر وتحول قرار میگیرد. به بیان دیگر، یک ساختار با تحولات و عملکرد افراد مرتبط رابطه ای متقابل دارد. شکل کلی یک ساختار و نیز عملکرد مستمر آن تابعی از نیروی فکری و تجربی طراحان و مرتبطین است. از طرف دیگر، عملکرد افراد، متاثر از چگونگی ساختار میباشد. از عوامل مهم در داد و ستد بین انسان و سازمان، نحوه ساختار، نیروی انسانی وشرح وظایف مناسب میابشند. ضعف و ناتوانی در هر کدام از این سه عامل، توان عوامل دیگر را نیز زائل می کند وسبب اختلال در انجام امور و انحراف از هدف میشود. بنابراین، یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانها، رشدهماهنگ و بی وقفه انسان و ساختارهای تعریف شده می باشد. در ای باب، شناخت ارزشها و هدفها، ویژگی های انسان، ابزار، محیط، شیوه های مدیریتی، تشکیلات و ساختارها، ارتباط بین ساختارهای اصلی و فرعی، تربیت و آموزش نیروی انسانی کارآمد، ارزیابی مستمراز عملکرد افراد و سازمان و بالاخره چگونگی اصلاح و تغییر ساختار ها، از جمله عوامل قابل بررسی و تحقیق میباشد.
قرنی بیش نیست که انسان از اندوخته های علمی و تجارب گذشته خود آموخته که موضوعات مطروحه اساسی و مهم را به صورت مطالب پژوهشی و تحقیقاتی مورد بررسی و مطالعه جدی قرار دهد. موفقیت در نتایج حاصل از اینروش باعثپدید امدن و رشد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی متعدد شد. یکی از موضوعات مورد تحقیق، نظریه سیستمها و رفتار سازمانی [۱] و نیز عوامل موثر در چگونگی ساختارها بوده است. پیشرفت بی وقفه صنعت و تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته نیز در ارتباط مستقیم با تحقیق و پژوهش مطرح است. گام اولیه برای راه یافتن به رشد و توسه و نیز حضور در میدان پیچیده رقابت جهانی، درک و شناخت عوامل مهم و موثر در پشرفت و یا عقب ماندگی کشورها می باشد. [۲]. امروزه، مکانیزم ارتباطی مناسب و هماهنگ در مراکز تحقیقاتی و نیز نحوه ارتباط آنها به دانشگاه ها و مراکز تصمیم گیری را می توان به عنوان یکی از عوامل رشدتکنولوژی و صنایع در کشورهای پیشرفته دانست. از آنجا که درکشور ما، تحقیقات دانشگاهی – صنعتی دوران طفولیت و یا نوجوانی خود را می گذراند، لازم است که درباب ساختار مراکز تحقیقاتی دردانشگاه ها و صنایع و عوامل موثر در ارتباط آنهابا سایر سازمانها، با هدف رشد و توسعه آگاهانه، مطالعات وتحقیقات اساسی صورت گیرد. مجتمع مس سرچشمه به عنوان یکی از مراکز معدنی- صنعتی بزرگ ایران، محملی مناسب برای مطالعات وتحقیقات متعدد درزمینه های مختلف است. به دلیل تحولات گوناگون در ۲۰ سال اخیر، ساختار سازمانی بخش تحقیقات مجتمع به جهت تطبیق با شرایطو بر اساس تبیین هدف های مرحله ای، دستخوش تغییراتی شده است. مقاله حاضر، با نگاهی اجمالی ، به موضوع ساختار بخش تحقیقات مجتمع مس سرچشمه پرداخته است.