سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم شیخ الاسلامی – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زینب حسین زاده – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیدههای طبیعی است که درتمامی شرایط اقلیمی رخ می دهد. تعاریف متفاوتی از خشکسالی ارائه شدهاست که در هر یک از این تعاریف بعضی از اثرات خشکسالی نسبت به سایر اثرات آن مهمترجلوه می کند. از طرف دیگر شاخصهای مختلفی جهت بررسی این پدیده معرفی شدهاست که دراین شاخصها نیز ملاکهای اصلی تعریف و اثرات خشکسالی بودهاست. متأسفانه پدیده خشکسالی نسبت به سایر پدیدههای آب و هوایی کمتر مورد بررسی قرارگرفتهاست. این پدیده یک پدیده خزنده بوده و تعیین زمان شروع و پایان آن تاحدودی مشکل است. به منظور شناخت بیشتر پدیده خشکسالی در منطقه نوشهر، ابتدا آمار مقادیر بارندگی روزانه در طول دوره آماری ۳۹ ساله از سال آبی ۴۰-۳۹ الی ۷۹-۷۸ اخذ شد. سپس آزمونهای آماری مورد نیاز از قبیل آزمونهای استقلالهمگنی داده ها انجام شد . با استفاده ازشاخص استاندارد بارشSPI)وقوع خشکسالی درپریودهای زمانی مختلف (از جمله پریودهای سالانه ، نه ماهه، شش ماهه و سه ماهه ) مورد بررسی قرارگرفت . آنگاه دامنه نوسانات و نحوه تغییرات شاخصSPI دراین پریودها بررسی شد . نتایج نشان می دهد که درطول دوره مورد بررسی در منطقه مورد نظر به دفعات خشکسالی با شدت های مختلف و تداوم های متفاوت در هر یک از پریودهای مورد بررسی رخ داده است . ضمن آنکه دامنه نوسانات شاخص خشکسالی درپریودهای زمانی مختلف تفاوت معنیداری دارد