سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای تهران-دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پدیده فرورزنانس یک رزنانس غ یر خطی است که تاث یرگذار بر صحت عملکرد شب که های الکتر یکی و تج ه ی زات حفاظتی می باش د . وقوع این پد یده در شبکه سبب ا یجاد هارمو نیکهای غ یر معمول ، اضافه ولتاژ و اضافه جری ان حالتهای گذرا و ماندگار می شو د . ایجاد چ نین شر ایطی در شبکه سبب آسیب د ی دن و از کارافتاد ن تجه ی زات الکتر یکی،کاهش ک یفی ت توان و افزایش تلف ات شبکه می گردد . این در حالی است که برخی از علل حوادث غ یر منتظره شبکه قدرت را می توان به ا ین پد یده نادر و غیر خطی نسبت داد.
در این مقاله با بررسی د قیق پدیده فرورزنانس و شر ا یط ایجاد آن در شبکه با شبیه سازی یک فیدر توزیع در محیط EMTP و MATLAB حالتهای مختلف و قوع این پد یده در اثر کلیدزنی ناقص(عدم قطع یا وصل سه فاز مدار در یک لحظه)مورد مطالعه قرارگرفته است تا طراحی و بهره برداری از شبکه توز یع بگونه ای صورت پذ یرد که وقوع چنین پدیده ای در شبکه های توزیع اجتناب پذیر باشد