سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – دانشیاردانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
افشین تکدستان – عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپوراهواز ودانشجوی دکترای تخصصی مهندسی م
تورج نصرآبادی – دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
تکتم شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده ازوتلندها یک روش طبیعی تصفیه فاضلاب محسوب می شود وبه دونوع طبیعی ومصنوعی دسته بندی می گردند.گیاهان نقش سازنده ای درتصفیه فاضلاب توسط وتلندها به عهده دارند.نقش عمده گیاهان دروتلندها ازطریق بافت هوایی گیاه ،بافت گیاه درآب وریشه ها وریزوم ها دررسوبات می باشد.آنها دارای حذف های متفاوت نسبت به یکدیگرمی باشند.یکی ازدلایل ازبین رفتن گیاهان دروتلندها به علت مسمومیت ناشی ازچندین عامل محیطی نظیرPH وهدایت بالا،غلظت فلزوحضورسولفید است.وتلندها درحذف BOD،جامدات،نیتروژن،فسفر،حذف فلزات سنگین،حذف مواد آلی مقاوم نظیردی بوتیل فتالات که یک نوع ازاسترهای اسید فتالیک می باشد وحذف پاتوژنها موثرند،که توسط مکانیسم های متفاوت صورت می گیرد.به طورکلی دروتلندها به دلیل این که تصفیه فیزیکی آلاینده ها ازطریق جذب سطحی درلایه سطحی خاک وهمچنین توسط مواد آلی خاک صورت می گیرد واین آلاینده ها توسط میکروارگانیسم ها تبدیل ومصرف شده وعمل تصفیه با هزینه سرمایه گذاری پایین نسبت به سایرروش های متداول تصفیه فاضلاب صورت می گیرد ودارای راندمان نسبتا خوبی ازحذف می باشد،مورد توجه واقع می شوند.هدف ازارائه این مقاله شناخت وتلندهای طبیعی ومصنوعی،نقش گیاهان متفاوت درتصفیه فاضلاب،نقش بافت گیاه درحذف،شناخت عملکرد ومکانیسم تصفیه ومبانی طراحی ومقایسه اجمالی این سیستم با سایرروش های تصفیه فاضلاب به جهت شرایط حاکم برمکان ومدیریت استفاده ازآنها می باشد.