سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی هرمزی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد ( مهندسی پزشکی – بیو مواد دانشکده م
شمس الدین میردامادی – پرفسور میردامادی استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و موا
سیدحسین رضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و
مرتضی خلیلیان –

چکیده:

آمالگام هایدندانی ( ملقمه دندانی ) ایجاد شده از طریق واکنش بین جیوه همراه با یک یا چند فلز دیگر که عمدتأ حاوی Ag ، Sn ، Cu و Zn می باشند دارای یک ساختار متالورژیکی پیچیده بوده و می توانند تا ۶ فاز را در خود داشته باشند . ساختار آلیاژهای آمالگام با مس بالا اصولاًً مخلوطی از فاز های واکنش کردة گاما یک ) )γ۱ یا ) ) Ag2 Hg3 ، فاز اتا ) )η یا ) (Cu6 Sn5 ، فاز ) )δ یا ) ) Ag1.1 Hg0.9 و فاز های واکنش نکرده ) Ag3 Sn ) γ از سیستم نقره ـ قلع و ) Cu3 Sn ) ε از سیستم مس ـ قلع می باشد . هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه ریزساختار و فاز های تشکیل شده در آلیاژ آمالگام پرکنندة دندانی کروی با مس و نقره بالا ساخته شده در آزمایشگاه و مقایسه آن با یک آلیاژ آمالگام پرکنندة دندانی کروی تک ترکیبی مس بالای رایج داخلی می باشد . در این تحقیق نمونه های استوانهای شکل بصورت مکانیکی فشرده شدهاند و مطابق با استاندارد ISO 1559:1997 تهیه شدند . با انجام آنالیز سطح توسط SEM یک توزیع هتروژن از فاز هایی که در بالا ذکر شد، آشکار گردید .