سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید حسین صباغ پور – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- مراغه
پیام پزشکپور –
منصور صفی خانی –
رمضان سرپرست –

چکیده:

این تحقیق بمنظور بررسی و انتخاب ارقام پر محصول و سازگار با شرایط آب وهوایی ۶ استانکشور از جمله کرمانشاه و لرستان و گچساران و گرگان و ارومیه و ایلامبا حضور ۱۸ لاین ورقمدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال های زراعی ۸۳-۱۳۸۰ درکشت پاییزهدر شرایط دیم اجرا گردید. نتایج تجزیه مرکب در شش منطقه در طی سه سال نشان داد که با احتمال ۹۹ در صد اثر متقابل سال ×مکان و رقم × مکان واثر متقابل ارقام ×سال× مکان اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که با احتمال ۹۹ درصد ارقام از نظر عملکرد اختلاف معنی داری آماری دارند.. مقایسه میانگین ها به روش LSD نشان داد که بالاترین عملکرد مربوط به لاینFLIP 93-93 با ۱۵۶۵ کیلو گرم در هکتار بود که بااحتمال ۹۹ در صد عملکرد بالاتری نسبت به ارقام شاهد آزمایش تولید نمود. نتایج تجزیه پایداری بهروش گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری نشان داد که پایدار ترین ژنوتیپ، لاین FLIP 93-93 می باشد .با توجه به نتایج مقایسه میانگین و تجزیه پایداری و این که اینلاین مقاوم ترین لاین به بیماری برق زدگی در بین لاین ها و ارقام بود و دارایخصوصیات دانه درشتی و تیپ ایستاده بوتهنیز می باشد. لذا لاین FLIP 93-93 برای استان های کرمانشاه ، گچساران، لرستان ،گرگان و ایلام جهت کشت پاییزهمعرفی می گردد.