سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج ویسکرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
کیانفر پیامنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

رطوبت خاک هنگام بارندگی یکی از پارامترهای مهمی میباشد که جهت محاسبه میزان ابدوی حاصل از یک رگبارمورد توجه می باشد .هنگام شروع بارش تعیین شرایط رطوبتی خاک در سرتاسر حوزه عملا مقدور نیست .گرچه میتوان رطوبت خاک را در یک نقط ه با دقت کافی تعیین کرد ولی بعلت تفاوتهای موجود میزان رطوبت خاک درجهات مختلف نیاز به یک اندازه گیری سه بعدی ضروری است .وانجام چنین امری مشکل و در سرتاسر یک حوزه قابل اجرا نیست .با توجه به این مشکلات محققین مختلف سعی کرده اند تا شاخصهای مناسبی جهت تخمین رطوبت خاک هنگام بارندگی را مورد استفاده قرار دهندمعمول ترین شاخصها در این زمینه عبارتند از ۱-دبی ابهای زیر زمینی ۲-استفاده از بارش پیشین . آخرین بارش حتی اگرهیچ تاثیری بر روی جریان رودخانه نداشته باشد در افزایش میزان رطوبت خاک سهم زیادی دارد