سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خالدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج
سیدصابر شاهویی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده:

برای بررسی برخی خصوصیات باران از جمله توزیع قطر قطرات، انرژی جنبشی و فرسایندگی از روش های اندازه گیری لکه های حاصل از برخورد قطرات باران بر روی کاغذ مخصوص و توزین گلوله های اردی که از برخورد قطرات باران با سینی آرد تشکیل می شدند، بااستفاده از ابزار و وسایل ازمایشگاهی قطرات برای رسیدن به سرعت حد از ارتفاع رها شدند و روابط واسنجی بین قطر لکه ها با قطر قطرات و وزن گلوله های آردی با قطر قطرات تعیین و با استفاده از این روابط قطر قطرات برای بارانهای طبیعی محاسبه گردید. همبستگی بین قطر قطرات و شدت بارندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد قطر میانگین و میانه حجمی قطرات (d50) در ایستگاه مریوان بیشتر و در ایستگاه زرینه کمتر از سایر ایستگاه ها می باشد. سپس انرژی جنبشی یک میلیمتر از این بارندگی در سطح یک متر مربع با توجه به تعدادقطرات، سرعت حد و قطر انها با استفاده از رابطه E= 1/2mv2محاسبه و همبستگیاین انرژی باشدت بارندگی در زمان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و روابطی ارایه گردید. سپس نیروی فرسایندگی باران با استفاده از معادلات ویشمایر – اسمیت برای رگبارهای حادث در ایستگاه های محاسبه گردید. ایستگاه مریوان با ۵۶۷۱ ژول در متر مربع در سال بیشترینو ایستگاه یجار با ۳۱۴/۵ ژول درمتر مربع در سال کمترین انرژی فرساینده را دارا میباشد.