سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمد خلیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و صنایع غذایی
محبت محبی – هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و صنایع غذایی
محمدرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و صنایع غذایی
حسین مهدی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:
در این پژوهش امکان پخت کیک با فر میکروویو و اثر شرایط پخت بر روی بافت کیک با استفاده از روش پردازش تصویر مورد مطالعه قرارگرفت. متغیرهای مستقل شامل سه توان ماکروویو (۱۸۰، ۳۶۰ و ۶۰۰ وات) و سه سطح رطوبت (۳۷، ۳۳ و ۲۹ درصد) در نظر گرفته شد. نتایج آنالیز واریانس دادهها حاگی از آن بود که شدت تابش امواج میکروویو بر روی کلیه پارامترهای رنگی (*L*a*b) اثر معنی دار داشت (p<0/05). همبستگی، انرژی، کنتراست و یکنواختی نیز تحت تاثیر توان پرتودهی میکروویو بودند (p<0/05). همچنین شدت تابش امواج بر بعد برخالی و میزان خلل وفرج بافت نمونه های کیک اثر معنی دار داشت (p<0/05). محتوی رطوبتی نمونه ها فقط بر پارامتر رنگی *a و *b در سطح آماری ۵ درصد معنی دار بود. یافته های این پژوهش را میتوان به عنوان روشی سریع، غیر مخرب، ارزان قیمت و عینی برای ارزیابی کیفیت بافت مغز کیک در نظر گرفت.