سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا آقابابایی مبارکه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله, مرکز تحقیقات نیرو (متن)

چکیده:

اهمیت و پیچیدگی برخی سازه های نیروگاهی , نیز طبیعت برخی از نیروهای وا رده به این سازه ها , تحلیل دینامیکی این سازه ها را در زمان طراحی اجتناب ناپذیر می نماید . بنابراین لازم است مدل دینامیکی مناسبی که بتواند رفتار واقعی این سازه ها را لحاظ کند, انتخاب شود و این انتخاب نیاز به شناخت واقعی رفتار این سازه ها دارد. در این مقاله مطالعه وبررسی ویژگیهای دینامیکی شش سازه نیروگاهی در کشور به روش های تجربی و تحلیلی ارائه می گردد . فرکانس ها,شکلهای مودی و ضرایب میرایی بحرانی ویژگیهای مورد مطالعه هستند . در این نوشتار نتایج آزمایش فونداسیون توربوژنراتور نیروگاههای تبریز , مشهد و شازنداراک و دودکش های نیروگاههای توس و شازنداراک ارائه شده است .عملیات پردازش داده ها و استخراج نتایج بر روی نگاشت های زمانی ثبت شده هر حسگر و برای تمامی مراحل هر یک ازآزمایشات صورت گرفته است . تحلیل مودی سازه های مورد مطالعه نیز براساس مشخصات سازه ها انجام شده است .مقایسه نتایج نشان داده است که تحلیل مودی مدل های خطی ارتجاعی بکار رفته, می تواند ویژگیهای دینامیکی سازه ها را بخوبی لحاظ کند.