سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدامر اولیایی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
بابک قنبرزاده – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
هادی الماسی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
در این پژوهش، فیلمهای دوجزیی و سهجزیی نانوکامپوزیت نشاسته نرمشده حاوی نانولایههای سدیم مونتموریلونیت (MMT) و نانوذرات دی اکسید تیتانیم ((TiO(2) به روش قالبریزی تهیه شدند. تأثیر MMT، نانوذرات ((TiO(2 و مخلوط آنها بر خواص ساختاری، حرارتی و نوری فیلمهای نانوکامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. توسط AFM، افزایش زبری و میزان ناهمواریهای سطح فیلمهای (PS-5%MMT-1%TiO(2 در اثر افزودن (TiO(2 مشاهده شد، اما این تغییرات توپوگرافی در نمونه های (PS-3%MMT-1%TiO(2 رؤیت نگردید. پیوندهای هیدروژنی و الکترواستاتیک بین عوامل O-H, Ti(2+)-OH نانورس و نشاسته بهترتیب با نشاندادن افزایش پهنای باند در ناحیه (Cm(-1؛۳۰۰۰-۲۹۰۰ و جابجایی پیک جذب از (۱۶۴۹Cm(-1؛۱۶۴۹، ۱۱۵۱ و ۱۰۰۱ به اعداد موجی کمتر، توسط طیف های FT-IR تأیید شدند. در دمانگاشت های DSC، افزایش دماهای ذوب و انتقال شیشه ای نانوزیست کامپوزیت (PS-MMT-TiO(2 مشاهده گردید. افزودن MMT تأثیری بر پارامترهای رنگی (*a*,L و *b) نداشت، اما (TiO(2 موجب افزایش معنی دار (P<0.05) اختلاف رنگ کلی، شاخص سفیدی و کدورت فیلم های (PS-MMT-TiO(2 و کاهش چشمگیر عبور پرتوهای UV از فیلم ها گردید.