سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد ویسیان – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
مهناز اکبری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
بحرانهای اقتصادی، رشد بیرویه جمعیت در جهان امروزی باعث شده اکثریت مردم قادر به یافتن کارهای تجاری و تولیدیدر بخش رسمی نشوند. به همین دلیل به سمت فعالیتهای غیررسمی روی میآورند. این فعالیتها به دلیل عدم نیاز بهتخصص و مهارت کافی، سرمایه اندک و آزادی ورود و خروج به آن سبب شده تا بخش عمدهای از جمعیت به این گونهفعالیتها روی بیاورند. بعضی از این فعالیتها مانند میوه فروشی، پوشاک فروشی، دست فروشی و سبزی فروشی تحت عنوانمشاغل غیررسمی جمعیت زیادی را به خود جذب کرده اند. گسترش بخش غیررسمی و نقش آن در اقتصاد شهری دهگلانسبب شده تا به این موضوع پرداخته شود. هدف مقاله پیش رو شناخت ویژگی های اجتماعی اقتصادی بخش غیررسمی در –شهر دهگلان می باشد. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. شناخت ویژگیهای پدیده بخش غیررسمی در این شهر حاصل کارهای میدانی، استفاده از نقشه و عکس، مطالعه اسناد و تکمیل ۱۲۰ پرسشنامه به طور تصادفی در بینشاغلین بخش غیررسمی شهر دهگلان است. داده های پرسشنامه نیز با بهره گیری از آمارهای توصیفی- استنباطی با استفاده از نرمافزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که: بی سوادی، ویژگی اکثر افراد شاغلدر این بخش است و بیشتر آنها را مهاجران روستایی تشکیل میدهد، در ضمن بین بیکاری و اشتغال در بخش غیررسمیرابطه مثبت وجود دارد.