سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد زارع – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
قدرت الله فرهودی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
علی اصغر شرفی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
علی فقیه – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

ویژگیهای فیزیوگرافی گنبدهای نمکی منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله لیتولوژی گنبد، تکتونیک منطقه، شرایط آب و هوایی و میزان فرازش گنبد می باشد. مطالعه ضریب همبستگی بین مساحت بیرون زدگی هر گنبد با پارامترهای شکل، تراکم و فراوانی آبراهه ها نشان می دهد با افزایش مساخت بیرون زدگی گنبد های نمکی منطقه مورد مطالعه، میزان کرویت گنبد و در نتیجه تراکم و فراوانی آبراهه ها کاهش می یابد. وجود نمکشارها، گسلهای فراوان، حلالیت زیادنمک و توسعه کارست های نمکی در منطقه باعث زهکشی سریع رواناب گردیده و در نتیجه تراکم و فراوانی آبراهه ها کاهش می یابد که فعالیت تکتونیکی منطقه و تاثیر آن در میزان فرازش گنبدهای نمکی می تواند نقش موثری در ایجاد چنین وضعیتی داشته باشد.