سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی آران – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
محمد رضا فتاحی مقدم – استادیار و دانشیار علوم گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
ذبیح اله زمانی – استادیار و دانشیار علوم گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ

چکیده:

با توجه به اینکه آلو و گوجه از مهمترین پایه های بذری مورد استفاده برای درختان میوه هسته دار محسوب می شوند لذا ارزیابی تنوع آنها و تاثیر آن روی پیوندک دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق ۱۴۴ دانهال آلوچه از بین ۲۲۰۰۰۰ دانهال در نهالستان های مختلف انتخاب و در قطعه زمینی جدا کشت شدند. سپس صفات کمی و کیفی مرتبط با رشد رویشی و زایشی مانند ارتفاع و قطر تنه، رنگ برگ، تعداد پاجوش و خاردار بودن تنه روی دانهالهای سه ساله آنها ثبت شدند. نتایج تنوع بالایی را در صفات مورد ارزیابی نشان داد. ارتفاع دانهال ها در سال سوم رشد بین ۱۵۰-۳۷۰ سانتیمتر، تعداد شاخه جانبی ۶۵-۷ عدد و قطر تنه سانتیمتر۷۱ -۲۴/۵میلیمتر بود. ارتفاع بوته همبستگی بالا و مثبتیبا تیپ رشد، طول بلندترین شاخه، متوسط طول شاخه ها، محل قرار گیری شاخه، سطح برگ، رنگ برگ و سرشاخه ها، قدرت رشد، قطر تنه و اندازه میوه نشان داد. رنگ برگ با زاویه شاخه های جانبی، خاردار بودن، تعداد پاجوش و عملکرد همبستگی منفی و با ارتفاع بوته، قدرت رشد، سطح برگ و رنگ میوه ها همبستگی مثبت نشان داد. قطر تنه همبستگی مثبتی با طول بلندترین شاخه ، سطح برگ، قدرت رشد و عملکرد داشت.درتجزیه کلاستر دانهال های موردبررسی به ۱۰ گروه طبقه بندی شدند. در فاصله ۱۲۶/۱۵دانهالها به ۲ گروه اصلی تقسیم شدند که گروه اصلی اول شامل گروههای ۱، ۳، ۲،۴، ۷ و ۸و گروه کلی در گروه اصلی اول دانهالهای با ارتفاع بیشتر از ۲۰۰ سانتی متر و در گروه دوم دانهالهای با ارتفاع کمتر از ۲۰۰ سانتی متر قرار گرفتند.