سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسلم جهان تیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
احمد اریافر – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
فرشاد ژولیده سر – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در جنوب شرقی شهرستان سربیشه از توابع استان خراسان جنوبی قرار دارد. مطالعات اولیه و بررسیهای صحرایی از این محدوده نشان از وجود کانسارهای مس همراه با آهن را داشته بگونهای که این محدوده گاه به عنوان کانیسازی آهن و گاه نیز به علت وجود مس مورد توجه قرار گرفته است لذا مطالعات مغناطیسی در قسمتی ازمحدوده مورد مطالعه به مساحت ۸۲۴۰ متر مربع انجام شده است. طراحی شبکه عملیات صحرائی بر اساس بررسیهای اولیه و اطلاعات زمینشناسی منطقه انجام گرفته و بر این اساس ۱۲۳۱ نقطه در امتداد ۴۰ پروفیل شمال شرقی- جنوب غربی برداشت شده است. همچنین عملیات برداشت در محل رخنمونهای منطقه نیز انجام گرفتهاست. نتایج حاصل از تعبیر و تفسیر دادههای مغناطیسی، وجود آنومالیهای مغناطیسی را تایید و موقعیت آنها را مشخص نموده و همچنین بیانگر این است که عمق کانی سازی تا حدود ۴۰ متر ادامه دارد