سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا قاسمی فسایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ( دانشگاه شیراز)
منوچهر مفتون – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
بهار ملازم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شیراز
ویدا علماء – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مس از عناصر ضروری کم مصرف می باشد . قابلیت استفاده این عنصر در برخی از خاکهای آهکی استان فارس کم می باشد . مفتون و همکارانمشاهده کردند که مصرف مس سبب افزایش وزن خشک گندم کشت شده در ۲۳ خاک آهکی استان فارس شده است . مقدار این عنصر در خاکهای استان گیلان کافی بوده و گیاهان برای رشد بهینه نیازی به مصرف مس ندارند . در بیشتر خاکهای کشاورزی قابلیت استفاده مس توسط واکنشهای جذب و واجذبی کنترل می شودبه نظر می رسد تفاوت در قابلیت استفاده مس در خاکهای این دو استان به دلیل تفاوت در ویژگیهای واجذبی مس آنها می باشد . تحقیقات ناچیزی در خاکهای نواحی مختلف ایران در مورد بررسی واجذبی مس انجام شده است . هدف اصلی این پژوهش مطالعه و مقایسه ویژگیهای واجذبی مس در برخی خاکهای دو استان فارس و گیلان می باشد .