سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید بهرامی – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
رهبر شیرازی – شرکت مشاورین مهاب قدس
رضا حسینی – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

چندیست نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی به عنوان یکی از ارکان اصلی محاسبات در طراحی و اجرای سازه های عمرانی کشور نقش ایفا میکند . برای بنای سد مرزی و مخزنی تنگ حمام در غرب کشور با حجم مخزن بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب و ارتفاع ۵۷ متر نیز به انجام چنین بررسیهایی پرداخته شد . این سد از خروج آب از مرز عراق جلوگیری می کند وذخیره آب جهت آبیاری اراضی دشت قصر شیرین را به عهده دارد . پی سنگ کنگلومرایی ساختگاه در امتداد محور سد بطور کامل سازند بختیاری است که در جناح چپ و بستر رود از لحاظ پارام ترهای مقاومتی و طبقه بندی مهندسی سنگ پی به روشهای GSI , RMR در حد متوسط و جناح راست ضعیف است . اما بدلیل وجود زمینه ریزدانه، تقریبا در تکیهگاه چپ و بستر رود و در جناح راست بجز در متراژهای خاص نفوذ ناپذیر است . از آنجا که کنگلومرا بندرت شکستگیها را نمایان می سازد، شکل مستقیم رودخانه و چشمه های متعدد در مسیر آن و تغییرات تراز آب زیر زمینی در دو یال مخالف، احتمال گسله بودن رودخانه وجود دارد . باتوجه به وجود قسمتهای معدود نفوذ پذیر پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده حاکی از قابل اجرا بودن پروژه در گزینه انتخاب شده اند و در طراحی سازه مورد استفاده قرار خواهند گرفت . نیاز به اجرای عملیات تزریق سیمان در تکیه گاه راست و متراژهای خاص در تکیه گاه چپ و بستر رود احساس می شود و در طراحی پرده آب بند به مقاطع محاسبه شده توجه خاصی خواهد شد . این تحقیق به عنوان مرجع علمی مورد نیاز طراحان سد و سازههای همراه آن در منطقه و سایر پژوهشگران میتواند مورد استفاده قرار گیرد .