سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهریار بایگان – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا هادی زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
بنین شاکری – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله سیستم های سه و چهاربوزونی در دو بعد با استفاده از پتانسیل برهمکنشی جاذبه کوتاه برد بررسی شد ه است. انرژی های بستگی سیستمهای سه و چهار بوزونی با استفاده از تئوری میدان موثر محاسبه شده اند. نتایج محاسبات برای سیستمهای سه و چهار بوزونی انرژیهای بستگی حالت پایه B(0)4/B2=197.3 و B(0)3/B2=16.522 و برای حالت برانگیخته انرژیهای B(1)3/B2=1.2704 , B(1)4/B2=25.5 را نتیجه می دهد. نتایج محاسبات با پیش بینی های اخیر برای سیستم های N – جسمی در حد N>>1 نیز مقایسه شده است.