سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی فرد – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه
سید محمد حسینی, – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه
احمد کمپانی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه

چکیده:

دراین پزوهش نانوپودر پودر سرامیک PMN-PT با روش احتراق ژل تهیه و ویژگی های اپتیکی آن مورد بررسی شدند ازپیش مواد آلی فلزی و نمکهای فلزی به عنوان موادآغازین استفاده شد ساختارپودرهای بدست آمده با استفاده ازروشهای XRDوTEMآنالیز ومشخصه یابی شدند ضرایب اپتیکی ازقبیل ضریب شکست ضریب خاموشی ثابتهای موهومی وحقیقی دی الکتریک بوسیله طیف عبوری FTIR وبکارگیری معادلات کرامرز – کرونیگ محاسبه و نیز اثردما و تغییر ساختار پودرها برروی ضرایب اپتیکی بررسی شدند .