سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد فتاحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
مهران یگانه – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

جنگل قلاجه در بین استان های کرمانشاه و ایلام واقع شده است . ایـن جنگل در ارتفاعات کوهستانی قلاجه واقع شده و غالبا از گونـه بلـوط ایرانی با سایر گونه ها منجمله گونه بنه تشکیل یافته اسـت . در واقـع جنگلهای قلاجه از نقاط مهـم پـراکنش گونـه بنـه بـوده و مسـا حت محدوده مورد مطالعه ۱۱۵۴۲/۵ هکتار مـی باشـد . ایـن رویشـگاه بـه دلایل متعدد از جمله بهره برداری در سالیان طولانی و قرار گـرفتن در یک منطقه پرجمعیت دایماً مورد بهره برداری قرار گرفته و امروزه آثـار بهره برداریهای بی رویه را می توان در نمـای ظـاهری درختـان کـه غالبا توان اکولوژیکی خود را از دست داده انـد مشـاهده نمـود . تنـوع گونه ای در این جنگل ها کم و معمولا از دو تیپ بلوط، بلـوط – بنـه و ارژن تشکیل شده است . این جنگل ها بین ۱۵۰۰ تا ۲۷۰۰ متـر ارتفـاع از سطح دریا قرار دارند . این محدوده بین ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است .